Select Page

Šolska pravila ocenjevanja znanja

 

Znaks

Srednja šola Zagorje

Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi

t: +386 (3) 56 55 400

f: +386 (3) 56 55 410

ss.zagorje@guest.arnes.si, www.sszagorje.si

 

sszeko

 

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA NA SREDNJI ŠOLI ZAGORJE

 

I. Splošne določbe

1. člen

(vsebina pravil)

S temi pravili so urejena pravila o ocenjevanju znanja v Srednji šoli Zagorje, kot določa 11. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010).

 

II. Načini in roki izpolnjevanja obveznosti

2. člen

(načrt ocenjevanja znanja)

 

(1) Roki za pisno ocenjevanje znanja pri programski enoti (v nadaljnjem besedilu: načrt ocenjevanja znanja) se določijo najpozneje štirinajst dni po začetku ocenjevalnega obdobja. Načrt ocenjevanja znanja, ki vsebuje oblike in načine ocenjevanja znanja ter roke za pisno ocenjevanja, določi programski učiteljski zbor v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

(2) Oddelek oziroma skupino z načrtom ocenjevanja znanja seznani učitelj programske enote. Roke za pisno ocenjevanje znanja iz načrta ocenjevanja znanja napiše učitelj v dnevnik dela.

(3) Z roki za pisno ocenjevanje znanja seznani učitelj dijake najpozneje pet delovnih dni po sprejetju načrta ocenjevanja znanja.

(4) Ustno ocenjevanje znanja pri programski enoti se izvede najmanj enkrat v šolskem letu, razen če je z učnim načrtom oziroma katalogom znanj določeno drugače oziroma določi drugače ravnatelj iz utemeljenih razlogov.

(5) Učitelj lahko oceni tudi druge aktivnosti dijaka, npr. sodelovanje na tekmovanjih, pri projektih, pri raziskovalnih nalogah, pri mednarodnih projektih …

3. člen

(določanje končne ocene)

(1) Končno oceno pri programski enoti določi učitelj, ki dijaka pri tej programski enoti poučuje.

(2) Če programsko enoto poučujeta dva ali več učiteljev, ti vnaprej določijo razmerja za oceno med posameznimi deli programske enote. Končno oceno določijo skupaj. Če se o končni oceni ne sporazumejo, jo na predlog ravnatelja potrdi učiteljski zbor.

(3) Ocena modula, ki je sestavljen iz vsebinskih sklopov, je pozitivna šele, ko so vsi vsebinski sklopi ocenjeni s pozitivno oceno.

(4) Ocena predmeta, ki ga poučujeta dva ali več učiteljev, je pozitivna šele, ko so vsi deli predmeta ocenjeni s pozitivno oceno.

4. člen

(omejitve pri pisnem ocenjevanju)

 

(1) Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne izdelke na teden in enega na dan.

(2) Pisanje pisnih izdelkov za oceno štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco ni dovoljeno.

 

5. člen

(nezadostna ocena ob koncu ocenjevalnega obdobja)

 

Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja.

III. Pogoji za obvezno ponavljanje pisnih izdelkov

6. člen

(ponavljanje pisnih izdelkov)

 

(1) Če je negativno ocenjenih 50 % pisnih izdelkov, se pisanje enkrat ponovi. Vpišeta se obe oceni.

(2)  Če dijak ponavlja pisni izdelek v skladu s prvim odstavkom tega člena teh pravil oziroma ga piše na lastno željo, učitelj ni dolžan upoštevati pravila iz prvega in drugega odstavka 4. člena. Če dijak piše pisni izdelek na lastno željo, podpiše soglasje na pisnem izdelku.

IV. Roki za vračanje izdelkov

7. člen

(seznanitev z oceno)

 

(1) Pri ocenjevanju znanja ustnih odgovorov učitelj oceni dijakovo znanje takoj po končanem izpraševanju.

(2) Pri ocenjevanju znanja pisnih in drugih izdelkov učitelj dijaka oceni najpozneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko jih dijak odda. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov za posamezno ocenjevanje določi drug rok.

(3) Po ocenitvi pisnih izdelkov učitelj omogoči dijaku vpogled v pisni izdelek.

(4) Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke po petih dneh oziroma najpozneje v tridesetih dneh po vpisu ocene v redovalnico. V ocenjenih pisnih izdelkih učitelj ustrezno označi napake, da dijak lahko prepozna pomanjkljivosti v svojem znanju. Dijak ima pravico do obrazložitve ocene.

(5) Dijak, njegovi starši oziroma drug zakoniti zastopnik oziroma pooblaščeni vzgojitelj v dijaškem domu (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik) lahko v času do izročitve pisnih izdelkov pisno zahteva vpogled v pisni izdelek oziroma fotokopijo izdelka.

V. Izpitni red

8. člen

(prijava in odjava)

 

(1) Dijak se prijavi k izpitu najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se najkasneje dva dneva pred izpitnim rokom.

(2) Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in predložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge.

(3) Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita oz. dela izpita ali ga prekine, ni ocenjen in se šteje, da je izrabil izpitni rok.

9. člen

(potek izpitov)

 

(1) Ustni izpiti in zagovori se opravljajo pred šolsko izpitno komisijo.

(2) Izpitni nastop, izdelavo praktičnega izdelka oziroma opravljanje storitve in vaj spremlja mentor, ki za šolsko izpitno komisijo pripravi strokovno mnenje.

(3) Ustni del izpita se opravlja v skladu z izpitnim redom pred šolsko izpitno komisijo, ki jo imenuje ravnatelj med učitelji šole. Šolska izpitna komisija ima predsednika, izpraševalca in še vsaj enega člana. Izpraševalec mora biti učitelj predmeta oziroma programske enote, iz katere dijak opravlja izpit. Vsaj dva člana komisije sta praviloma učitelja predmeta oziroma programske enote, iz katere dijak opravlja izpit.

(4) Pri ustnem delu izpita in zagovoru izprašuje izpraševalec. Šolska izpitna komisija oceni dijaka na obrazložen predlog izpraševalca. Če se izpit opravlja po delih, predsednik šolske izpitne komisije dijaka obvesti o končni oceni takoj po končanem zadnjem delu izpita.

(5) Pri ustnem izpitu se pripravi vsaj pet izpitnih listkov več, kot je dijakov v skupini, ki opravljajo izpit. Vsak dijak izbere izpitni listek in ima pravico do ene menjave. Izpitni listki z vprašanji, na katera je dijak odgovarjal, se vrnejo v komplet izpitnih vprašanj.

(6) O ustnem izpitu se vodi zapisnik, v katerem se evidentirajo vsi podatki, ki so bistveni za potek in izid izpita.

10. člen

(trajanje)

 

(1) Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 in največ 90 minut.

(2) Izpitni nastop traja največ 45 minut (ena pedagoška ura).

(3) Izdelava izdelka oziroma storitve skupaj z zagovorom lahko traja največ šest pedagoških ur.

(4) Ustni del izpita, zagovor izdelka oziroma storitve traja največ 20 minut. Dijak ima po dodelitvi vprašanja pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oziroma ustni del izpita.

11. člen

(omejitve)

 

(1) Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico opravljati popravne izpite.

(2) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov.

(3) Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz ene programske enote.

(4) Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita.

(5) Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.

 

VI. Kršitve pravil pri ocenjevanju znanja in ukrepi

12. člen

(kršitve)

Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj dijaka zaloti pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah šolskih pravil ocenjevanja znanja, ga lahko oceni z negativno oceno ali predlaga ustrezen ukrep.

 

VII. postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju znanja

13. člen

(odpravljanje napak)

 

(1) Učitelj lahko sam, na predlog dijaka, vodje programskega učiteljskega zbora, ravnatelja zaradi računske ali druge očitne napake, povezane z ocenjevanjem, odpravi napako, to pisno evidentira v ustrezno dokumentacijo in o tem obvesti dijaka, na katerega se ocena oz. ugotovitev nanaša.

(2) Če učitelj ne odpravi napake v skladu s prejšnjim odstavkom, o tem dokončno odloči ravnatelj.

14. člen

(odločanje ravnatelja)

 

(1) Dijak lahko v treh dneh od seznanitve z oceno oziroma ugotovitvijo v spričevalu ali v obvestilu o uspehu vloži zoper njo pisni ugovor.

(2) Ravnatelj mora v treh dneh od prejema ugovora ugotoviti njegovo utemeljenost.

(3) Če ugovor ni utemeljen, ravnatelj ugovor s sklepom zavrne.

(4) Če je ugovor utemeljen, mora ravnatelj najpozneje v treh dneh od dneva ugotovitve utemeljenosti ugovora imenovati tričlansko komisijo.

(5) Sklep ravnatelja iz drugega odstavka tega člena je dokončen.

15. člen

(odločanje komisije)

 

(1) Komisija iz prejšnjega člena s sklepom odloči o ugovoru v treh dneh od njenega imenovanja.

(2) Če komisija ugotovi, da je ugovor neutemeljen, ga zavrne in potrdi prvotno oceno oziroma ugotovitev. Sklep komisije se dijaku izroči v treh dneh po sprejeti odločitvi.

(3) Če komisija ugotovi, da je ugovor utemeljen, lahko določi novo oceno oziroma spremeni ugotovitev na podlagi dokumentacije ali s ponovnim ocenjevanjem znanja dijaka.

(4) Če je dijaka treba ponovno oceniti, mora sklep vsebovati tudi datum, čas, kraj in način ter obseg ponovnega ocenjevanja znanja, s čimer mora biti dijak seznanjen najpozneje tri dni pred izvedbo ponovnega ocenjevanja znanja.

(5) Odločitev komisije je dokončna.

 

VIII. Priprava in hramba izpitnega gradiva

16. člen

(priprava in hramba)

 

(1) Izpitno in drugo gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje znanja (v nadaljnjem besedilu: izpitno gradivo), pripravi strokovni aktiv. Če šola nima strokovnega aktiva, izpitno gradivo pripravi izpraševalec oziroma ocenjevalec (v nadaljevanju: ocenjevalec).

(2) Vodja strokovnega aktiva ali ocenjevalec izroči izpitno gradivo ravnatelju najpozneje dan pred izpitom. Izpitno gradivo je potrebno varovati na način, ki ga v skladu s pravili o varovanju izpitne tajnosti določi ravnatelj.

 

 

IX. KONČNE DOLOČBE

 

  1. člen

(uveljavitev pravil)

 

Šolska pravila ocenjevanja znanja Srednje šole Zagorje je po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru, 27. 8. 2010, določila ravnateljica šole in stopijo v veljavo 1. 9. 2010.

Zagorje ob Savi, 30. 8. 2010

Anica Ule Maček, ravnateljica

 

Dostopnost