Select Page

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je pomemben sestavni del vsakega izobraževalnega programa v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki dijakom omogoča usvajanje veščin in spretnosti v realnem delovnem okolju in na ta način skupaj s praktičnim poukom v šoli oblikovanje njegove poklicne usposobljenosti.

Delodajalci vedno bolj cenijo pomen sodelovanja s šolo in se zavedajo svoje odgovornosti za uspešno izvedbo izobraževalnega programa. Pri tem podjetja pridobijo pedagoška znanja in podporo pri usposabljanju dijakov. Hkrati lahko razvijajo kader za svojo delovno organizacijo ali branžo.

Poleg praktičnih znanj, veščin in spretnosti dijak pridobi tiste spretnosti, ki jih v šolskih delavnicah ni moč pridobiti, predvsem:

 • socializacijo v delovnem okolju,
 • dinamiko realnega delovnega procesa,
 • skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

Najpomembnejši cilji praktičnega usposabljanja z delom so:

 • pridobivanje praktičnih izkušenj ter povezovanje izobraževanja in dela,
 • nadgrajevanje v šoli pridobljenih znanj ter prenos teoretičnega znanja v neposredno prakso v delovnem okolju,
 • usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc poklica,
 • spoznavanje novih učnih situacij in tehnoloških procesov,
 • spoznavanje novih delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, materialov idr.,
 • učenje sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami,
 • razvijanje odgovornosti: za lastno delo, za kakovost, potrebno pri poklicnem delu, za upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

Praktično usposabljanje z delom (PUD) se izvaja pri delodajalcih v podjetjih pod vodstvom mentorjev. Šola v skladu z letnim delovnim načrtom in dogovorom z delodajalci dijake napoti na praktično usposabljanje z delom po kolektivni ali individualni učni pogodbi. Dijaki lahko sami sodelujejo pri izbiri delodajalca.

Dijaki se vključijo v neposredni delovni proces in se praktično usposabljajo z delom. Na podlagi mentorjevega pisnega mnenja oziroma ovrednotenja uspešnosti dijaka in ovrednotenja dijakovega Poročila o delu organizator PUD-a oceni dijakovo uspešnost na PUD-u po dvostopenjski lestvici opravil/ni opravil.

Termin PUD oddelka v obsegu ur:

Izobraževalni program Oddelek PUD skupaj 1. (4.) letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Pomočnik v biotehniki in oskrbi 1. E 152 ur         (2 tedna) 76 ur      
Pomočnik v biotehniki in oskrbi 2. E 152 ur         (2 tedna)   76 ur    
Gastronomski tehnik 4. D 76 ur           (2 tedna) 76 ur      
Gastronom -hotelir 1. D 1102 uri        (29 tednov) 190 ur      
Gastronom -hotelir 2. D 1102 uri        (29 tednov)   228 ur    
Gastronom -hotelir 3. D 1102 uri        (29 tednov)     684 ur  
Zdravstveni tehnik 3. in 4. letnik 304 ure        (8 tednov)     152 ur 152 ur

 

V pomoč pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja z delom je na voljo nekaj priročnikov:

 • Vodnik za organizatorje je namenjen organizatorjem praktičnega usposabljanja z delom.
 • Vodnik za mentorje dijakom je namenjen mentorjem v podjetjih.
 • Vodnik za dijake je namenjen dijakom, da bi lahko v večji meri sami prevzemali del odgovornosti za svoje izobraževanje in usposabljanje.
 • Priloge Vodnikom je zbirka raznih obrazcev, ki se uporabljajo na šolah za organizacijo in izvedbo praktičnega usposabljanja z delom.
Organizator PUD-a ZNE: Anita Mazij 03 56 55 406                                              anitam@sszagorje.si
Organizator PUD-a GAST, PBO: Mojca Omahne 03 56 55 406                                         momahne@sszagorje.si
Organizator PUD-a TRG, EKO: Suzana Vozel 03 56 55 406                                              svozel@sszagorje.si

 

Dostopnost