Select Page

Izzivi medkulturnega sobivanja

PROJEKT IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA

V šolskem letu 2016/17 se je Srednja šola Zagorje šola vključila v projekt Izzivi medkulturnega sobivanja. V projekt je vključenih 15 konzorcijskih šol in 75 sodelujočih. V naši regiji je konzorcijska šola Osnovna šola Tončke Čeč, sodelujejo pa še OŠ Trbovlje, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Toneta Okrogarja Zagorje  in Vrtec Trbovlje.

V projekt bodo vključeni učitelji in svetovalni delavci ter vodstveni delavci na področju osnovnošolskega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja in predšolske vzgoje. Poudarek je na vključenosti otrok priseljencev, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno izobraževalni sistem.

Cilji projekta so:

  • izboljšati strokovno usposobljenost vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno – izobraževalni sistem, učencev in dijakov,
  • prispevati k večji sporazumevalni zmožnosti otrok priseljencev, večjim možnostim za uspešno izobraževanje ter boljšo socialno vključenost,
  • spodbujati prožne oblike učenja za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema,
  • prispevati h krepitvi vrednot med kulturnosti v družbi, k večji strpnosti in pozitivni naravnanosti za medkulturno sobivanje,
  • izvajati program Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (program SIMS), izvajanje aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami v okviru katerih bomo prispevali k razvoju ključnih kompetenc otrok, staršev in vodstvenih strokovnih delavcev.

Aktivnosti programa SIMS bo izvajala multiplikatorka Kristina Dobravc na konzorcijski šoli in na sodelujočih šolah v naši regiji.

 

Dostopnost