Select Page

Aktiv učiteljev zdravstvene nege

Aktiv zdravstvene nege sestavljamo tri učiteljice strokovnih predmetov in praktičnega pouka: Jožica Jelen Jurič, Anita Mazij in Živa Kramar, ki smo polno in redno zaposlene na šoli. Poleg tega sta v naš aktiv vključena dva diplomirana zdravstvenika in še  sedem diplomiranih medicinskih sester: mentorji praktičnega pouka v Splošni bolnišnici Trbovlje in Domu starejših občanov Izlake.

Zadolženi smo predvsem za kakovostno izvedbo pouka različnih vsebinskih sklopov v modulu zdravstvena nega, ki poteka vsa štiri leta izobraževanja.

V prvem in drugem letniku se dijaki učijo o vsebinskem sklopu aktivnosti negovalne intervencije. Polovica ur je namenjena teoriji, polovica pa vajam v specializirani učilnici. Tu dijaki spoznajo osnove zdravstvene nege in se naučijo izvajati intervencije za pomoč bolniku pri temeljnih življenjskih dejavnostih: spanju in počitku, prehranjevanju in pitju, izločanju in odvajanju, vzdrževanju normalne telesne temperature, gibanju, osebni higieni … V drugi polovici drugega letnika teoretično in praktično spoznavajo diagnostično-terapevtske postopke in posege. Torej se učijo dajati injekcije, meriti vitalne funkcije in krvni sladkor, prevezovati rane, odvzeti različne vzorce kužnin …

V tretjem in četrtem letniku imajo en dan v tednu praktični pouk na bolniških oddelkih SBT (internem, kirurškem, negovalnem, ginekološko-porodnem, pediatričnem).

V tretjem letniku spoznajo teoretične vsebine o zdravstveni negi bolnika pri najpogostejših bolezenskih stanjih, naučijo se prepoznati bolezenske znake, spoznajo potek zdravljenja in kako negovati takega bolnika.

V sklopu prve pomoči in nujne medicinske pomoči se naučijo prepoznati poškodovanca ali nenadno obolelega in seveda pravilno ukrepati.

Pri zdravstveni negi otroka dijaki spoznajo telesni, duševni in socialni razvoj otroka od obdobja novorojenčka (tudi nedonošenčka) do obdobja mladostnika. Pomembna poudarka pri tem predmetu sta dojenje in zdrava prehrana v vseh obdobjih otrokovega življenja. Naučijo se prepoznati najpogostejša obolenja v otroškem obdobju, kako poteka zdravljenje in kako negujemo takega otroka. V učilnici se naučijo vseh praktičnih postopkov zdravstvene nege otroka.

V četrtem letniku si dijaki pridobijo še znanja o zdravstveni negi žene v predporodnem, obporodnem in poporodnem obdobju, o onkološki zdravstveni negi, zdravstveni negi infekcijskega bolnika s poudarkom na preprečevanju okužbe in nalezljivih bolezni.

Ker se tako v svetu kot tudi pri nas prebivalstvo naglo stara, se je šola odločila za izvajanje izbirnega modula zdravstvena nega gerontološkega bolnika. Teoretična znanja s tega področja pridobijo dijaki v 3. in 4. letniku, večina ur tega modula pa je namenjena praktičnemu pouku, ki se izvaja v Domu starejših občanov Polde Eberl – Jamski na Izlakah.

V 3. in 4. letniku imajo dijaki en mesec v šolskem letu obvezno praktično usposabljanje pri delodajalcu, ki ga izberejo iz nabora devetih delodajalcev (različni oddelki Splošne bolnišnice Trbovlje, zdravstveni domovi, domovi starejših), s katerimi ima šola sklenjene pogodbe. Dijaki si lahko sami poiščejo in izberejo tudi drugega primernega delodajalca, s katerim potem šola sklene delovno pogodbo. V času opravljanja praktičnega usposabljanja dijaki nimajo pouka v šoli.

 

Zapisali: Jožica Jelen Jurič in Anita Mazij

Dostopnost