Select Page

Nižje poklicno izobraževanje

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

V nižje poklicno izobraževanje se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali je uspešno zaključil 6. razred osemletne osnovne šole, ali 7. razred devetletne osnovne šole, ali je zaključil osnovno šolo po izobraževalnem programu, prilagojenem za otroke s posebnimi potrebami. Z izobraževalnim programom se lahko določijo tudi posebna nadarjenost oziroma psihofizične sposobnosti, če so te potrebne za uspešno izobraževanje in opravljanje dela v določeni dejavnosti oziroma stroki.

Izobraževanje traja praviloma 2,5 leta, zakon pa omogoča trajanje izobraževanja od 1,5 leta do 3 let. Izobraževanje po teh programih se konča z zaključnim izpitom. Uspešno končan izobraževalno program nižjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja. Nižje poklicno izobraževanje omogoča utrditi in dopolniti splošno izobrazbo na področjih, pomembnih za življenjsko in poklicno uspešnost posameznika. Splošno znanje se povezuje s strokovnim in praktičnim delom. Dijaki se usposabljajo za samostojno opravljanje poklicev ali dela, ki je vnaprej tehnološko pripravljeno, kjer so delovni postopki relativno pregledni in standardizirani ter jih je mogoče vnaprej natančno opredeliti z ustreznimi navodili. Usposabljajo pa se tudi za pomoč pri opravljanju kompleksnejših delovnih opravil, značilnih za nekatere poklice širokih profilov. Šolanje temelji na praktičnem izobraževanju.

Program Pomočnik v biotehniki in oskrbi

videossz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<–>

Dostopnost