Select Page

Ekoakcijski načrt za šolsko leto 2018/2019

Srednja šola Zagorje

EKOAKCIJSKI NAČRT

Za šolsko leto: 2018/2019

RAVNANJE Z ODPADKI / ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ODPADKOV

Trgovina brez embalaže

Vodja aktivnosti: Tatjana Zupanc

Vsebina aktivnosti: Dijaki programa ekonomski tehnik bodo v okviru učnega podjetja odprli trgovino brez embalaže, v kateri bomo ponujali predvsem živilski pa tudi neživilski sortiment. Navidezna trgovina bo potekala med učnimi podjetji v Sloveniji (ki izvajajo program ET), s to idejo pa se bomo predstavili tudi na sejmu učnih podjetij, meseca marca v Celju.

Cilji aktivnosti: Osveščati ljudi (zlasti mlade) o nesmotrni, prepogosti rabi embalaže v vsakdanjem življenju in predlagati možne načine nakupa brez embalaže, oz. z okolju prijazno embalažo, ki jo lahko tudi večkrat uporabimo.

 

PODNEBNE SPREMEMBE / DIDAKTIKA

Dnevnik: Podnebne spremembe

Vodja aktivnosti: Barbi Klun

Vsebina aktivnosti: V sodelovanju z društvom IMZTR je na šoli potekala proaktivna kavarna na temo Podnebne spremembe. Dijaki so se najprej seznanili s stanjem  našega podnebja, iskali vzroke za vedno večjo onesnaženost ter predlagali na kakšen način bi lahko to spremenili oz. popravili. Delo mladih se bo v naslednjih mesecih nadaljevalo.

Cilji aktivnosti: Dijaki iščejo ideje, ki bi lahko izboljšale kakovost bivanja v lokalnem okolju. Predlog ,ki bo najboljši in uresničljiv bomo tudi uresničili.

 

PODNEBNE SPREMEMBE / DIDAKTIKA

Ekokviz SŠ – Podnebne spremembe

Vodja aktivnosti: Štefan Kološa

Vsebina aktivnosti: Izvedba tekmovanja na šolski  ravni in udeležba na državnem tekmovanju iz okoljskih vsebin na temo podnebnih sprememb.

Cilji aktivnosti: Ozavestiti dijake o dogajanju na področju klimatskih sprememb in kako lahko kot posamezniki prispevajo k zmanjševanju izpustu toplogrednih plinov v ozračje.
PODNEBNE SPREMEMBE / DIDAKTIKA

Delo po učnih listih – Podnebne spremembe

Vodja aktivnosti: Štefan Kološa

Vsebina aktivnosti: Popestritev dela z dijaki, ko obravnavamo podnebne spremembe v že obstoječem kurikulumu.

Cilji aktivnosti: Ozaveščanje in spodbujanje k ukrepanju za omilitev podnebnih sprememb.
PODNEBNE SPREMEMBE / OZAVEŠČANJE

Ozaveščanje Podnebne spremembe

Vodja aktivnosti: Zdenka Resnik

Vsebina aktivnosti: O vzrokih za podnebne spremembe in vplivu pod. sprememb na naravno okolje in na človeka se , dijaki seznanjajo pri posameznih predmetih (npr. družboslovje). Podnebne spremembe pa so tudi ena izmed tem našega pr. tedna Kakšno Zagorje si želimo. V ta namen bomo pripravili različne delavnice.

Cilji aktivnosti: Z delavnicami in predavanji  želimo dijake ozavestiti, da smo sami odgovorni za okolje v katerem živimo.

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje pokrovčkov

Vodja aktivnosti: Karmen Tofolini

Vsebina aktivnosti: Zbiramo čiste pokrovčke iz vseh vrst plastenk, kislega zelja, začimb, mleka, jogurta, sokov, čistil, kozmetike, zdravil in avtomobilskih olj. Zbrane zamaške bomo dali Društvu “VESELE NOGICE”. V društvu Vesele nogice so združeni starši in podporniki otrok z razvojnim zaostankom na različnih področjih, katerih skupni cilj je narediti korak naprej. Njihovi otroci so različnih starosti in imajo različne težave v razvoju; vsem pa je skupno to, da potrebujejo pomoč.

Cilji aktivnosti: Sodelovanje v dobrodelnih akcijah, s katerimi bomo pomagali tistim, ki so potrebni pomoči ter skrb za okolje.

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV

Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš

Vodja aktivnosti: Karmen Tofolini

Vsebina aktivnosti: Zbiranje izrabljenih kartuš, tonerjev ter trakov v sodelovanju s podjetjem Bitea, inženiring in storitve, d. o. o., ki so se specializirali za posebno kategorijo odpadkov, ki zahtevajo poseben pristop k zbiranju ter reciklaži. Zbiramo izrabljene tonerje za laserske tiskalnike ter fotokopirne stroje, kartuše za inkjet tiskalnike ter trakove za matrične tiskalnike in fakse.

Cilji aktivnosti: Samo zbiranja odpadnih tonerjev, kartuš ter trakov in seznanitev dijakov in dijakinj kot tudi njihove okolice, da lahko vsakdo pripomore k ohranjanju okolja. Obstaja namreč veliko izdelkov, ki jih z recikliranjem lahko ponovno uporabimo ali predelamo v nove izdelke.

 

RAVNANJE Z ODPADKI / OZAVEŠČANJE

Obisk in predavanje strokovnjaka za ravnanje z odpadki

Vodja aktivnosti: Zdenka Resnik

Vsebina aktivnosti: Na šolo smo(bomo) povabili društvo IZMTR, ki bo izvedlo proaktivno kavarno na temo Podnebne spremembe. Obiskali bodo raziskovalno enoto Oleo. Ogledali si bodo E transformer (ZEOS d.o.o). 2 razreda dijakov bosta imela delavnico na temo E odpadki. Skupina 50 dijakov bo obiskala zagorsko čistilno napravo.

Cilji aktivnosti: Cilji obiska: strokovnjaki bodo dijakom posredovali konkretne podatke o podnebnih spremembah, vzrokih zanje in posledicah. V proaktivni kavarni se ne bodo le seznanjali s problemom ampak bodo iskali tudi rešitve.
VODA / OZAVEŠČANJE

Obisk čistilne naprave

Vodja aktivnosti: Štefan Kološa

Vsebina aktivnosti: Obisk lokalne čistilne naprave.

Cilji aktivnosti: Ozavestiti dijake o vplivu izpusta očiščenih voda na lokalne vodotoke; kvaliteta vode, vpliv na podtalnico in življenje ob in v vodotokih.
 

VODA / OZAVEŠČANJE

Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki

Vodja aktivnosti: Štefan Kološa

Vsebina aktivnosti: Izdelava ekonalepk za varčno rabo pitne vode.

Cilji aktivnosti: Ozavestiti dijake o pomenu in virih pitne vode, ki niso neomejeni.
TRAJNOSTNA MOBILNOST / DETEKTIVI ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST

Štetje prometa ob ustanovi ali bližini (izvajajo dijaki)

Vodja aktivnosti: Štefan Kološa

Vsebina aktivnosti: Štetje prometa-osebna, tovorna vozila, avtobusi… Izračun ogljičnega odtisa prometa-ocena v enem letu.

Cilji aktivnosti: Spodbuditi dijake k razmisleku kateri ukrepi zmanjšujejo njihov ogljični odtis in ozavestiti pomen posameznika k vplivu na podnebne spremembe.
TRAJNOSTNA MOBILNOST / OZAVEŠČANJE

Spodbujanje/izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo

Vodja aktivnosti: Zdenka Resnik

Vsebina aktivnosti: Dejavnost vodita obe koordinatorici Ekošole na Srednji šoli Zagorje: Zdenka Resnik in Bernarda Kričej. V šolskem letu  bomo organizirali  najmanj 4 pohode. Vsi pohodi potekajo ob sobotah. K sodelovanju povabimo tudi PD ZAGORJE.

Cilji aktivnosti: Cilji pohoda so: medgeneracijsko druženje; vzpostaviti in utrjevati sodelovanje šole in društev in lokalnih pridelovalcev hrane; spoznavanje širšega lokalnega oz. šolskega okolja; skrb za fizično in duševno zdravje.
TRAJNOSTNA MOBILNOST / OZAVEŠČANJE

Trajnostna mobilnost – Ozaveščanje Misija: Zeleni koraki

Vodja aktivnosti: Štefan Kološa

Vsebina aktivnosti: Preveriti, če v našem kraju obstaja zelena pot, jo opredeliti in označiti ter promovirati na zemljevidu, fotografijah in jo označiti na terenu.

Cilji aktivnosti: Spodbuditi večjo turistično prepoznavnost kraja kot ekoodestinacije.  S fotokolažem ozavestiti dijake o pomenu varnega in okolju prijaznega transporta, objektov , ki  se v  ob poti nahajajo.
HRANA IN ZDRAVJE / DETEKTIVI ZA HRANO IN ZDRAVJE

Raziskovanje uporabe palmovega olja v šolski kuhinji in drugih izdelkih

Vodja aktivnosti: Tjaša Vogel

Vsebina aktivnosti: Dijaki bodo ugotavljali število in količino izdelkov, ki se uporabljajo v šolski kuhinji in vsebujejo palmovo olje.

Cilji aktivnosti: Opozoriti na škodljivost uporabe palmovega olja zaradi negativnega vpliva na okolje in opozoriti na številna živila, ki že vsa vsebujejo poleg drugih maščob tudi palmovo olje.
HRANA IN ZDRAVJE / DETEKTIVI ZA HRANO IN ZDRAVJE

Kaj jemo – Raziskovanje deklaracij na embalaži živilskih izdelkov

Vodja aktivnosti: Tjaša Vogel

Vsebina aktivnosti: Dijaki bodo prinesli deklaracije živil in ugotavljali sestavo živil in količino hranljivih snovi v živilih. Zanimajo nas tudi aditivi v živilih in ostali podatki na deklaraciji: rok uporabe, navodila za uporabo…

Cilji aktivnosti: Razbrati čim več podatkov na deklaraciji. Razumeti podatke na deklaraciji. Raziskati količino sladkorjev v sadnih sokovih, brezalkoholnih osvežilnih pijačah in sadnih jogurtih. Povezati količino sladkorjev z rokom uporabe.
HRANA IN ZDRAVJE / OZAVEŠČANJE

Hrana in zdravje – Hrana ni za tjavendan

Vodja aktivnosti: Bernarda Kričej

Vsebina aktivnosti: V šolski jedilnici bomo pripravili kotiček, kjer bodo dijaki, ki so člani eko krožka, objavljali naslednje: recepti iz ostankov hrane, predstavitev zdrave hrane, predstavitev pravilnega ločevanja odpadkov, ki nastanejo pri malici, izdelava slik, plakatov zakaj hrana ni odpadek, analiza ali je najljubša malica tudi zdrava, kako koristno uporabiti ostanke hrane, kaj se zgodi z odpadno hrano …

Cilji aktivnosti: Zmanjšati odpadke hrane vsaj za 20 %.
HRANA IN ZDRAVJE / OZAVEŠČANJE

Pravična trgovina – Fair Trade

Vodja aktivnosti: Zdenka Resnik

Vsebina aktivnosti: Dijaki bodo poiskali str. literaturo o pravični trgovini in pripravili predstavitve pr. trgovine za razred in za dijake celotne šole.

Cilji aktivnosti: Dijaki bodo prepoznali kaj je pravična trgovina in kdo ima koristi od nje. Dijaki bodo spoznali trgovino z ljudmi nekoč in danes, v svetu in pri nas. Pogovor bo vodil v smeri, kako se boriti proti trgovini z ljudmi.

 

HRANA IN ZDRAVJE / OZAVEŠČANJE

Hrana in zdravje – Altermed

Vodja aktivnosti: Anita Mazij

Vsebina aktivnosti: Z dijaki bom pripravila plakat in zgibanko o zdravem načinu življenja – preventiva

Cilji aktivnosti: Ozaveščanje javnosti, promocija zdravega načina prehranjevanja za preprečevanje kroničnih, sodobnih obolenj.

 

HRANA IN ZDRAVJE / OZAVEŠČANJE

Hrana in zdravje – Vem, zato odgovorno jem 

Vodja aktivnosti: Stana Kovač Hace

Vsebina aktivnosti: Spodbujati dijake k zdravemu načinu prehranjevanja.

Cilji aktivnosti: Ozavestit dijake, da nezdrav način prehranjevanja vodi v civilizacijske bolezni.
HRANA IN ZDRAVJE / ZMANJŠEVANJE ZAVRŽENE HRANE

Zmanjševanje zavržene hrane – Hrana ni za tjavendan

Vodja aktivnosti: Stana Kovač Hace

Vsebina aktivnosti: Dijaki bodo opravljali meritve zavržene hrane, ugotavljali katera hrana se na šoli in doma zavrže največkrat. Dijaki bodo s pomočjo Dnevnika hrane opravljali meritve zavržene hrane doma.

Cilji aktivnosti: Zmanjšati količino odpadne hrane pri malici.
HRANA IN ZDRAVJE / ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje – vsakodnevne »minute za zdravje«

Vodja aktivnosti: Bernarda Kričej

Vsebina aktivnosti: Gibalna dejavnost je eno najpomembnejših področij v človekovem življenju, zato poskušamo na to navajati tudi dijake naše šole. Dijaki bodo vsak dan pred začetkom 6. šolske ure namenili  tri minute razgibavanju. V razredu bo učitelj določil dijaka, ki vsak dan vodi minute za razgibavanje.

Cilji aktivnosti: Med mladimi  ustvariti pozitiven  odnos do gibalnih dejavnosti. Dijake navaditi, da postopoma usvojijo športno dejavnost kot trajno vrednoto, ki mu bo pomagala ohranjati zdravje. Želimo, da dijaki spoznajo, da sta redna telesna dejavnost in zdrava prehrana dva pogoja za dobro odpornost organizma. Dijaki naj bi spoznali, da je za zdravo in dolgo življenje pomembna gibalna dejavnost, s katero veliko lažje premagujemo psihične strese.
HRANA IN ZDRAVJE / ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje

Vodja aktivnosti: Jožica Jelen Jurič

Vsebina aktivnosti: aktivnosti  v mladosti za zdravje in dobro počutje v starosti Predavanje, delo v skupinah, pogovor v tretjem letniku programa zdravstvena nega.

Cilji aktivnosti: dijaki razmišljajo o pomenu zdravega načina življenja v mladosti in srednjem Življenjskem obdobju planirajo spremembe za bolj zdrav način življenja drug drugemu podajajo praktične nasvete kako se izogibati slabim razvadam.
 

 

 

 

HRANA IN ZDRAVJE / EKO HRANA

Eko hrana – Altermed

Vodja aktivnosti: Karmen Pevec

Vsebina aktivnosti: K sodelovanju bomo povabili pridelovalce ekološke hrane in predstavili njihovo eko hrano brez embalaže, saj se zavedamo, da so problem današnjega časa odpadki, zato želimo vzpodbuditi omejitev porabe plastike za enkratno uporabo.

Cilji aktivnosti: Cilj je osveščati ljudi, da so pridelki pridelani na ekološki način kvalitetni in predstavljajo najboljšo izbiro za zdrav način življenja. S prodajo  eko hrane brez embalaže pa želimo ozaveščati ljudi, da lahko zmanjšamo količine zavržene plastične embalaže.
OKOLICA ŠOLE / DETEKTIVI ZA OKOLICO ŠOLE

Vzpostavitev skupine ekodetektivov (zelene straže) za okolico ustanove

Vodja aktivnosti: Bernarda Kričej

Vsebina aktivnosti: Vsak razred je dvakrat v šolskem letu zadolžen, da tedensko skrbi za čisto okolico šole. Dijaki poberejo smeti, pometejo in izpraznijo koše za smeti. Vsak razred eno uro čisti skupaj, za ostale dneve v tednu pa razrednik naredi razpored dijakov, ki bodo čistili.

Cilji aktivnosti: Vzgoja mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja. Želja vseh nas je, da bi se vsak posameznik zavedal, da je vsak odgovoren za čisto in lepo okolico šole.
OKOLICA ŠOLE / DIDAKTIKA

Moje prve vrtne škarje

Vodja aktivnosti: Karmen Pevec

Vsebina aktivnosti: Dijaki bodo skrbeli za lasten vrt dišavnic in zelišč, tako da bodo odstranjevali plevel, obrezovali zelišča in dišavnice, jih zalivali, po potrebi gnojili, ter dodajali zastirko.

Cilji aktivnosti: Namen je sproščanje in povezovanje dijakov pri vzdrževanju lastnega vrta.
OKOLICA ŠOLE / ŠOLSKI VRT

Sajenje zdravilnih rastlin

Vodja aktivnosti: Karmen Pevec

Vsebina aktivnosti: V šolski vrt bomo zasadili laški smilj, katerega bomo uporabili za izdelovanje različnih kozmetičnih izdelkov.

Cilji aktivnosti: Sajenje smilja z vedenjem, da vsebuje toliko pozitivnega za naše zdravje, da ga je potrebno poznati in uporabiti.
OKOLICA ŠOLE / ŠOLSKI VRT

Sajenje začimb in dišavnic

Vodja aktivnosti: Karmen Pevec

Vsebina aktivnosti: Sajenje zelišč in dišavnic, nabiranju in sušenju dišavnic, ter uporabi zelišč in dišavnic za različne namene.

Cilji aktivnosti: Vzgojiti in uporabiti začimbe in dišavnice v zdravilne namene.
OKOLICA ŠOLE / ŠOLSKI VRT

Uporaba semen za šolski vrt (Šolska VRTilnica)

Vodja aktivnosti: Karmen Pevec

Vsebina aktivnosti: Dijaki se bodo seznanili o različnih semenih zelišči, se naučili spoznavati oznake na embalaži, ter sejati semena.

Cilji aktivnosti: Sejanje semen,  skrb za vzgojo sadik.
OKOLICA ŠOLE / VZDRŽEVANJE IN UREJANJE

Vzdrževanje lastnega vrta

Vodja aktivnosti: Karmen Pevec

Vsebina aktivnosti: Namen je vključevanje dijakov pri ureditvi okolice šole spomladi, tako da zasadijo in skrbijo za urejeno okolico šole.

Cilji aktivnosti: Dijaki pridobijo nove spretnosti in znanja, ki so ključnega pomena za našo prihodnost.
 

 

 

OKOLICA ŠOLE / VZDRŽEVANJE IN UREJANJE

Vključevanje otrok, učencev, dijakov v urejanje okolice ustanove – sajenje

Vodja aktivnosti: Karmen Pevec

Vsebina aktivnosti: Namen je vključevanje dijakov pri ureditvi okolice šole spomladi.

Cilji aktivnosti: Zasaditi rastline in skrbeti za urejeno okolico šole.
OKOLICA ŠOLE / UMETNIŠKO USTVARJANJE

Umetniško ustvarjanje iz (večinoma) ekomaterialov

Vodja aktivnosti: Karmen Pevec

Vsebina aktivnosti: Namen je spodbujati dijake umetniškega ustvarjanja na podlagi ekomaterialov, katere poiščejo v okolju.

Cilji aktivnosti: Izdelovati različne dekoracije za različne priložnosti iz ekomaterialov.
OHRANJANJE NAŠEGA SVETA / OZAVEŠČANJE

Spoznavanje povezanosti pravične trgovine, načinom življenja in varstvom okolja

Vodja aktivnosti:  Tatjana Zupanc

Vsebina aktivnosti: V pouk bom pri temah, ki se tičejo gospodarstva vključila tudi podatke o izkoriščanosti delovne sile, izkoriščanju narave in bogatenju redkih posameznikov, ki imajo od vsega skupaj največ. Z dijaki se bomo pogovarjali o pomenu samooskrbe, lokalno pridelane hrane in pravične trgovine v povezavi z koristmi, ki jih ima pri tem okolje.  

Cilji aktivnosti: Ozavestiti dijake, da ni vseeno kaj kupimo, da je pogosto bolje kupiti nekoliko dražje in manj, kot pa poceni in veliko, saj s tem koristimo tako našemu zdravju, kot tudi okolju.
SPLOŠNO / OBVEŠČANJE IN MEDIJI

Predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah v ustanovi

Vodja aktivnosti: Anamarija Berdelak Potočnik

Vsebina aktivnosti: Z dijaki bomo pripravili plakate, gradivo in tako ozaveščali ostale dijake. Te plakate bomo pripravljali na datume, ko je npr. dan vode ali dan zemlje, ipd.

Cilji aktivnosti: Ozavestiti sošolce, druge dijake in delavce šole in obiskovalce o pomenu ekologije v sodobnem življenju.
SPLOŠNO / OBVEŠČANJE IN MEDIJI

Obveščanje lokalne skupnosti/medijev o projektih in dosežkih ustanove v programu Ekošola

Vodja aktivnosti: Zdenka Resnik

Vsebina aktivnosti: Preko medijev (splet, tv in časopisi)  bomo obveščali lokalno skupnost o naših projektih in dosežkih.

Cilji aktivnosti: Informiranje in osveščanje lokalne skupnosti o pomenu skrbi za naravno in družbeno  okolje. Povečati prepoznavnost šole v lokalnem in regijskem prostoru.
SPLOŠNO / OBVEŠČANJE IN MEDIJI

Obveščanje in mediji – Altermed

Vodja aktivnosti: Zdenka Resnik

Vsebina aktivnosti: Dijake in širšo javnost obveščamo o naših aktivnostih pred sejmom Altermed, med sejmom  in po njem.  Javnost obveščamo preko socialnih omrežij, šolske spletne strani, lokalnih tiskanih in lokalnih e medijih.

Cilji aktivnosti: Cilj naših aktivnosti: dijake in ostalo javnost obvestiti o dogodku- sejmu; o prisotnosti Srednje šole Zagorje na sejmu; o aktivnostih, ki jih Ekošola SŠ Zagorje izvaja na sejmu ter o ciljih teh aktivnosti.

 

SPLOŠNO / OZAVEŠČANJE

Ozaveščanje – Ekokviz za SŠ

Vodja aktivnosti: Štefan Kološa

Vsebina aktivnosti: Tekmovanje iz ekoznanja na šolskem in državnem tekmovanju na temo podnebnih sprememb.

Cilji aktivnosti: Promovirati in ozavestiti dijake o pomenu globalnih in lokalnih podnebnih sprememb zaradi vpliva človeka ter kako kot posamezniki ukrepajo k zmanjševanju izpusta toplogrednih plinov.
SPLOŠNO / OZAVEŠČANJE

Ozaveščanje – Ekobranje za ekoživljenje

Vodja aktivnosti: Bernarda Kričej

Vsebina aktivnosti: Vsi dijaki, ki se bodo vključili v  dejavnost,  bodo prebrali dve knjigi iz seznama in en ekočlanek, nato pa bodo izdelali plakat. Dijake želimo spodbuditi, da bi preko ustvarjalnega mišljenja in branja krepili ekološko zaves. Želimo jih navajati  k branju literature z ekološko tematiko, da bi o njen tudi več razmišljali in spoznali, da je ekologija za sodobnega človeka zelo pomembna.

Cilji aktivnosti:  Dijaki naj bi spoznali, da z branjem razvijajo verbalne sposobnosti, da se jim s tem izboljšuje koncentracija, da branje spodbuja domišljijo, da z njimi zmanjšujemo stres, da branje izboljšuje spomin, da s pomočjo knjig lahko spoznavamo sebe, da je branje zelo zabavno in da s pomočjo branja lahko spreminjamo svet, kajti ekologija je v sodobnem svetu zelo pomembna. Lansko leto je bralno značko končalo 10 dijakov, naš cilj je, da se ta številka letošnje šolsko leto poveča.
SPLOŠNO / RAZNO

Okrasitev in oprema prostorov ustanove z ekoizdelki, ki so jih izdelali otroci, učenci

Vodja aktivnosti: Karmen Pevec

Vsebina aktivnosti: Skozi šolsko leto bodo dijaki ob različnih praznikih in dogodkih dekorirali hodnike in ekokotiček na šoli in v Zdravstvenem domu Zagorje.

Cilji aktivnosti: Pomen dekoriranja lastnih ekoizdelkov.
SPLOŠNO / RAZNO

Nagradni natečaj – Vem, zato odgovorno jem

Vodja aktivnosti: Stana Kovač Hace

Vsebina aktivnosti: Hrana prihodnosti/priprava testenin z nadevom mokarjev. Izdelava video filma.

Cilji aktivnosti: Dijake spodbuditi k razmišljanju, da se bo zaradi globalnih podnebnih sprememb način prehranjevanja spremenil.
Projektne aktivnosti / Vem zato odgovorno jem

Didaktika – Vem, zato odgovorno jem

Vodja aktivnosti: Stana Kovač Hace

Vsebina aktivnosti: Medsebojno povezuje  skupine iz različnih področij, ki nas želijo pripeljati do odgovornih sprememb.

Cilji aktivnosti: Dijake naučiti konstruktivnega mišljenja, odgovornega ravnanja.

Dostopnost