Select Page

Šolska pravila o zaključnem izpitu

Srednja šola Zagorje

Cesta zmage 5

1410 Zagorje ob Savi

 

ŠOLSKA PRAVILA O ZAKLJUČNEM IZPITU

 

I. Naloge in navodila za delo šolskih izpitnih komisij

Šolska komisija za zaključni izpit:

 • imenuje izpitne komisije za posamezne izpitne enote,
 • določi vrstni red, čas in kraj opravljanja posameznih izpitov ter izbere teme oziroma naloge za posamezno izpitno enoto,
 • določi obliko izpitne naloge v skladu z izpitnim katalogom, določi nadzorne učitelje pri pisnem delu izpita oziroma osebe, ki nadzorujejo kandidata pri praktičnem delu zaključnega izpita,
 • določi ocenjevalce in soocenjevalce za pisni izpit in izpitne enote praktičnega dela zaključnega izpita,
 • v skladu z izpitnim katalogom dovoli uporabo pripomočkov pri posameznih izpitih,
 • določi in objavi dan in uro opravljanja posameznega izpita ter razpored kandidatov po prostorih,
 • izreka ukrepe v zvezi s kršitvami izpitnega reda,
 • potrjuje ocene izpitnih komisij in določa splošni učni uspeh pri zaključnem izpitu,
 • določa o posebnostih opravljanja izpitov za dijake s posebnimi potrebami,
 • določa navodila za izvedbo zaključnega izpita na šoli,
 • sprejme poročilo o poteku in rezultatih zaključnega izpita na šoli.

Koledar aktivnosti na šoli, ki obsega predmete, kraj in datum opravljanja zaključnega izpita, prostor, sestavo šolske izpitne komisije, nadzorne učitelje, ocenjevalce pisnega izpita, mentorje izpraševalce, seznam prijavljenih kandidatov, roke in način obveščanja, pa določimo vsako šolsko leto posebej in je priloga šolskim pravilom zaključnega izpita.

 

II. Pravila o varovanju izpitne tajnosti

 Člani šolske izpitne komisije, izpitnih komisij in druge osebe, ki imajo dostop do izpitnega gradiva (seznam izpitnih nalog za pisni in ustni izpit), so dolžni varovati izpitno tajnost.

Osebe, ki ravnajo v nasprotju z določbo iz prejšnjega odstavka, so disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovorne v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Izpitne naloge in kombinacije vprašanj so izpitna tajnost stopnje strogo zaupno.

 

III. Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami

Kandidati s posebnimi potrebami, ki se jim lahko prilagodi izvedba zaključnega izpita so: slepi ali slabovidni, gluhi ali naglušni, gibalno ovirani, z govornimi motnjami, dolgotrajno bolni ali imajo posebne učne težave.

Kandidat s posebnimi potrebami priloži prijavi k zaključnemu izpitu potrdilo specialistične ambulante, s katerim dokazuje potrebo po prilagojenem izpitu. Izpitni odbor odloči o smiselnosti izvedbe prilagojenega zaključnega izpita in določi način prilagoditve izpita in način ocenjevanja znanja. O tem obvesti kandidata najkasneje v 10 dneh od prejema prijave in potrdil. Kandidat s posebnimi potrebami:

 • lahko opravlja zaključni izpit v dveh delih,
 • opravlja vse izpitne enote v istem izpitnem roku.

 

 

IV. Izpitni red šole, kršitve izpitnega reda

 Z izpitnim redom se zagotavljajo enaki postopki in pogoji za kandidate in izvajalce zaključnega izpita na šoli.

Kandidatu, ki krši določila izpitnega reda, pristojni organ izreče naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • prekinitev dela izpita ali izpita.

Predlog za uvedbo postopka podajo nadzorni učitelji, člani šolske izpitne komisije, ali drugi kandidati, ki so navzoči pri dejanju.Opomin izreče nadzorni učitelj oziroma predsedujoči tako, da kandidata v primeru kršitve opomni in to zapiše v zapisnik o poteku izpita. Če je kandidatu izrečen ukrep prekinitve opravljanja izpita, mora kandidat zapustiti prostor, v katerem poteka izpit, tako da ne moti izvajanja izpita. V tem primeru se kandidatu ne prizna dosežena ocena iz izpitne enote, pri kateri je storil kršitev in je pri tej izpitni enoti neocenjen.

 

V. Postopek prijave in odjave kandidata od zaključnega izpita

Pisno prijavo za opravljanje zaključnega izpita vloži kandidat na predpisanem obrazcu najkasneje 30 dni pred začetkom izpitnega roka.

Najkasneje dva dni pred pričetkom izpitnega roka mora kandidat prijavi priložiti spričevalo o zaključnem letniku v izvirniku in dnevnike praktičnega izobraževanja.

Kandidat se iz utemeljenih razlogov lahko prijavi k zaključnemu izpitu tudi najkasneje tri dni pred pričetkom izpitnega roka. O utemeljenosti razlogov odloči ravnateljica najkasneje v dveh dneh po prejemu vloge.

Kandidat se lahko pisno odjavi od zaključnega izpita najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka.

 

VI. Način priprave šole na izpit

Zaključni izpit vodi šolska izpitna komisija. Roke za opravljanje izpitov objavi šola v začetku šolskega leta po sprejemu letnega delovnega načrta. Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita se objavijo na oglasni tabli v šoli in na spletni strani šole.

Šola objavi razpored teoretičnega in praktičnega dela zaključnega izpita (izpitno enoto, datum, uro, prostor, sestavo izpitne komisije ter seznam prijavljenih kandidatov) najpozneje zadnji dan pred začetkom izpitnega roka. Izpiti so lahko tudi ob sobotah.

 

VII. Terminski načrt izvedbe ZI (šolski koledar)

Naloga kdaj kdo
Šolska pravila o ZI (novosti) do začetka šolskega leta ravnateljica, po pridobitvi mnenja učiteljskega zbora
Imenovanje ŠK za ZI do začetka šolskega leta ravnateljica
Priprava koledarja opravljanja do začetka šolskega leta DK ZI, šola
Priprava dokumentacije o ZI do 15. septembra ŠK ZI
Priprava predloga naslovov IoSiZ do konca septembra ŠK ZI
Seznam mentorjev do konca septembra ŠK ZI
Pregled in potrditev predlogov IoSiZ do 10. oktobra ŠK ZI
Objava seznama IoSiZ do 20. oktobra ŠK ZI
Oddaja vloge za zamenjavo naslova do 15. decembra kandidat
Sklep o zamenjavi naslova do konca decembra ŠK ZI
Potrditev predloga naslovov IoSiZ do konca decembra ŠK ZI
Izdaja pisnega sklepa o odobritvi IoSiZ do konca januarja ŠK ZI
Navodila za izvedbo do konca februarja mentor
oddaja poročila do 15. maja kandidat
Potrdilo o prejemu poročila 15. maja ob oddaji tajnik ŠK ZI
Prijava k ZI najmanj 3 dni pred opravljanjem ZI kandidat
Izvedba izpitov ZI po koledarju ŠK ZI, ŠIK ZI
Podelitev spričeval in prilog europass junij ŠK ZI, razredniki

 

VIII. Postopek priprave gradiv na izpit

Za pisni izpit pripravijo učitelji, ki poučujejo Slovenščino v zaključnem letniku, po tri različne predloge tem oziroma skupine nalog in jih najpozneje 3 dni pred začetkom izpita izročijo predsedniku šolske izpitne komisije v zapečatenih ovojnicah. Ta jih do seje šolske izpitne komisije hrani kot izpitno tajnost na način, da so nedostopne nepooblaščenim osebam.

 

Če isti predmet v zaključnem letniku poučujeta dva ali več učiteljev, izdelajo predloge za ta predmet skupno.

 

Šolska izpitna komisija na svoji seji pred pisnim izpitom izbere teme oziroma skupine nalog za ta del izpita. Z naslovi tem oziroma nalogami se kandidate seznani neposredno pred posameznim izpitom. Pisni izpit opravljajo kandidati sočasno, praviloma v dopoldanskem času pod nadzorstvom učitelja, ki ne sme biti učitelj predmeta, iz katerega se opravlja izpit. Nadzorni učitelj pred začetkom izpita preveri prisotnost kandidatov, in če jih ne pozna, ugotovi identiteto kandidatov na podlagi osebnega dokumenta.

 

IX. Način izvedbe izpitov in ocenjevanja

Ustni izpit opravlja kandidat po opravljenem pisnem izpitu, zagovor pa po opravljenem praktičnem delu zaključnega izpita. Ustni izpiti potekajo pred izpitno komisijo, pisni izpit pa spremljata dva nadzorna učitelja.

Predsednik ali nadzorni učitelj izpolni zapisnik o poteku izpita in vseh posebnostih, ki so se zgodile med izpitom. Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom najmanj 15 minut pred začetkom vsakega izpita. Kandidat lahko zamudi začetek izpita do 30 minut, vendar se v tem primeru predviden čas opravljanja izpita ne podaljša.

Kandidati imajo lahko pri izpitu le pripomočke, dovoljene z izpitnim katalogom in sklepi organov, pristojnih za izvedbo zaključnega izpita.

Med izpitom kandidat praviloma ne sme zapuščati izpitnega prostora. Če kandidat s svojim vedenjem moti potek izpita ali krši pravila, se mu izrečejo ukrepi, predvideni s pravilnikom o zaključnih izpitih.

Pisnemu izpitu in praktičnemu delu zaključnega izpita smejo prisostvovati tudi člani šolske izpitne komisije.

Za ustni izpit pripravijo izpraševalci enoten seznam vprašanj za posamezno izpitno enoto in liste s tremi vprašanji s tega seznama. Za vsako izpitno komisijo mora biti pripravljenih najmanj 30 listkov oziroma 5 več kot je kandidatov. Najmanj tri dni pred začetkom izpita izpraševalci oddajo v zapečatenih ovojnicah enoten seznam vprašanj in vprašanja na listkih predsedniku šolske izpitne komisije, ki jih ves čas izpita hrani kot izpitno tajnost.

Ustni izpit opravlja kandidat pred komisijo. Izpit se prične, ko predsednik pozove kandidata, naj izbere listek. Kandidat lahko po vpogledu enkrat zamenja listek, kar ne vpliva na oceno. Izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.

Z izpitnim katalogom se določijo merila, oblike in načini za ocenjevanje posamezne izpitne enote. Rezultati pisne izpitne enote so do ustnega izpita izpitna tajnost. Predsednik šolske komisije seznani kandidata o doseženem uspehu pri posameznem predmetu po opravljenem ustnem izpitu.

Zaključni izpit se konča s slovesno razglasitvijo izpitnih rezultatov.

 

X. Pravila in postopek vpogledov v izpitno dokumentacijo

Kandidat ima pravico, da v treh dneh po tem, ko je bil seznanjen z rezultatom izpita, zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo (zapisnik o poteku izpita, ocenjevalne liste oziroma ocenjene naloge).Predsednik šolske izpitne komisije omogoči kandidatu najkasneje v sedmih dneh po vročitvi zahtevka vpogled v izpitno dokumentacijo.

 

XI. Hišni red za čas opravljanja zaključnega izpita

Materialne pogoje, prostor, izpitne komisije in nadzornike za izvedbo zaključnega izpita zagotavlja šola.

Šolska izpitna komisija zagotovi, da je izpitni prostor pred izpitom ustrezno pripravljen.

 

XII. Priloga

Zbirna mapa za »Izdelek oziroma storitev in zagovor« za posameznika ali skupinsko delo.

Šolska pravila o zaključnem izpitu je sprejela vršilka dolžnosti ravnateljice, po pridobitvi mnenja učiteljskega zbora na pedagoški konferenci, dne 29. 5. 2013.

 

 

Zagorje ob Savi, 29. maj 2013

 

 

Vršilka dolžnosti ravnateljice:

Aljaša Urbanija

Dostopnost