Select Page

Pravilnik o video nadzoru

 

 Znaks  ssznapispravi  sszeko

Na osnovi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. št. 94/07 – UPB1) je ravnateljica Aljaša Urbanija dne, 16. 12. 2014, sprejela

 

P R A V I L N I K

o video nadzornem in protivlomnem alarmnem sistemu

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem pravilnikom zavod Srednja šola Zagorje podrobneje ureja:

 • način uporabe video nadzornega sistema,
 • odrejanje snemanja,
 • ravnanje s posnetki ter nadzor nad uporabo in
 • upravljanje protivlomnega alarmnega sistema.  v objektih zavoda Srednje šole Zagorje (v nadaljevanju: objekti zavoda).

2. člen

Videonadzor se uvede le, kadar je to potrebno za varnost dijakov, zaposlenih, obiskovalcev in premoženja. Z videonadzorom se lahko nadzoruje dostop (glavni vhod in zasilni izhod) v Srednjo šolo Zagorje in hodnik v pritličju, kjer so garderobne omarice za dijake.

3. člen

Zbirka osebnih podatkov po tem členu vsebuje sliko, datum in čas posnetka.

 

II. NAMEN SISTEMOV

4. člen

Namen video nadzornega sistema v objektih zavoda je:

 • zagotavljanje varovanja in varnosti dijakov, zaposlenih in obiskovalcev,
 • zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz zavoda ter
 • varovanje nepremičnin in opreme v objektih in okolice zavoda, ki je opredeljeno z načrtom varovanja.

Video nadzorni sistem, s katerim se izvaja videonadzor, mora biti zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb.

 

5.člen

Zavod ima vgrajen video sistem za videonadzor in snemanje tudi v času, ko zavod ne posluje.

6. člen

Namen protivlomnega alarmnega sistema v objektih zavoda je varovanje nepremičnin in opreme v objektih zavoda, ko ni nihče prisoten v zavodu.

 

III. UPRAVLJANJE Z VIDEONADZOROM

7. člen

Odgovorna oseba zavoda:

a) je pristojna za:

 • izdajo sklepa o videonadzoru,
 • pisno obveščanje zaposlenih delavcev,
 • objavo obvestilo o izvajanju videonadzora in
 • pridobitev mnenja sindikata zavoda.

b) odloča o:

 • upravičenosti vpogleda in dajanju informacij o posnetkih ter
 • shranjevanju posnetkov na prenosne medije.

c) določi osebo, ki je odgovorna za:

 • upravljanje z videosistemom,
 • pregledovanje posnetkov in
 • vodenje evidence vpogledov.

Operater video sistema mora biti za upravljanje in uporabo ustrezno usposobljen. Z napravami mora ravnati v skladu z varnostnimi in tehničnimi navodili. Operater videosistema SŠ Zagorje je pomočnik ravnateljice, Igor Vozel.

 

8. člen

O uporabi videosistema se vodi poseben dnevnik, kamor se vpisujejo:

 • spremembe nastavitev,
 • okvare in tehnične težave pri delovanju,
 • servisni posegi.
 • Dnevnik vodi operater sistema, Igor Vozel, pomočnik ravnateljice.

9. člen

Videoposnetki se hranijo najmanj 30 dni in največ 1 leto za vse kamere, ki so priključene na napravo za snemanje. Nato se podatki zbrišejo, če ni z zakonom določeno drugače.

Prenos posameznih dogodkov na prenosne medije lahko odobri odgovorna oseba, ko oceni, da je potrebno zagotovite dokazno gradivo v:

 • pritožbenem,
 • odškodninskem,
 • disciplinskem ali kazenskem postopku.

Videoposnetki imajo oznako tajnosti “interno” in se hranijo skladno s predpisi, ki urejajo hrambo tajnih podatkov in hrambo osebnih podatkov.

10. člen

Če videoposnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja, je treba o tem obvestiti policijo. Na pisno zahtevo policije se posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju.

 

IV. UPRAVLJANJE S PROTIVLOMNIM ALARMNIM SISTEMOM

11. člen

Upravičenci, katerim so dodeljeni ključi vrat za vstop v šolo, morajo obvezno dobiti ključ za odpiranje alarmne omarice in posebno šifro za vklapljanje in izklapljanje alarmnega sistema.

12. člen

Šifro za vključitev in izključitev protivlomnega alarmnega sistema določi odgovorna oseba zavoda vsakemu upravičencu posebej.

S šiframi protivlomnega alarmnega sistema upravičencev je lahko seznanjen samo vzdrževalec zavoda, razen z glavno šifro, ki jo uporablja odgovorna oseba zavoda. Za tajnost šifre protivlomnega alarmnega sistema odgovarja vsak osebno. Vsaka zloraba šifre protivlomnega alarmnega sistema in zaupanih ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti.

13. člen

Protivlomni alarmni sistem ob vstopu v objekt izklopi zaposleni, ki prvi vstopi v objekt, in vklopi zaposleni, ki zadnji zapusti objekt.

 

V. OBVEŠČANJE O VIDEONADZORU in PROTIVLOMNEMU SISTEMU

14. člen

Zavod mora o videonadzoru obvestiti vse zaposlene in dijake ter objaviti obvestilo, ki mora biti vidno in tako objavljeno, da se posameznik seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim prične izvajati videonadzor.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje informacije:

 1. da se izvaja videonadzor in protivlomni alarmni sistem,
 2. naziv osebe zavoda, ki ga izvaja,
 3. telefonska številka za pridobitev informacij, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz video nadzornega  sistema.

Šteje se, da je z obvestilom iz drugega odstavka tega člena posameznik obveščen o obdelavi osebnih podatkov po 19. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 94/07 – UPB1).

VI. TEHNIČNE ZAHTEVE VIDEONADZORNEGA IN PROTIVLOMNEGA ALARMNEGA SISTEMA

15. člen

Sistem za videonadzor namesti in tehnično vzdržuje pooblaščeni izvajalec, ki mora imeti licenco načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.

16. člen

Mesto namestitve kamere ter njena funkcija sta določeni z načrtom varovanja. S kamero se nadzira:

 • glavni vhod v stavbo,
 • zasilni izhod iz stavbe,
 • hodniki v pritličju oz. prostor z garderobnimi omaricami za dijake.

17. člen

Kamer ni dovoljeno nameščati zlasti v:

 • garderobah osebja,
 • sanitarnih prostorih dijakov in osebja,
 • učilnicah
 • in ostalih pisarnah.

18. člen

Naprava za snemanje mora omogočati funkcijo, da je dostop do nastavitev možen samo s posebnim vstopnim geslom.

 

19. člen

Video nadzorni sistem se nahaja v pisarni pomočnika ravnateljice in mora biti nameščen tako, da druge osebe nimajo vpogleda v prikazovalnike posnetkov.

 

20. člen

Videosistem je lahko v času, ko ni nihče prisoten v zavodu, povezan s pooblaščenim zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki mora imeti licenco za izvajanje tehničnega varovanja in vzdrževanja.

 

21. člen

Fotocelice protivlomnega alarmnega sistema so nameščene po načrtu tako, da je zagotovljeno varovanje kritičnih mest, za katere je ocenjeno, da bi lahko prišlo da nasilnega vstopa.

 

22. člen

Protivlomni alarmni sistem mora biti vezan na pooblaščenega pogodbenega izvajalca, ki mora imeti licenco za izvajanje tehničnega varovanja in vzdrževanja.

 

VII. KONČNA DOLOČBA

23. člen

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski zavoda, uporabljati pa se začne takoj po objavi.

Odgovorna oseba:

Aljaša Urbanija, ravnateljica

 

Priloge:

– načrt videonadzornega varovanja

– zapis posveta s sindikatom

Priloga!

1. Na obvestilih ob vhodih v objekt zavoda ali na ograji se napiše:

 VAROVANO OBMOČJE

OBJEKT JE VIDEONADZOROVAN

 

Izvajalec:

Srednja šola Zagorje,

telefonska številka 03 56 55 400

 1. Na obvestilih v notranjih prostorih objekta zavoda se napiše:

 PROSTOR JE VIDEONADZOROVAN

Izvajalec:

Srednja šola Zagorje

Informacije posreduje pomočnik ravnateljice, Igor Vozel

telefonska številka 03 56 55 400

 

Dostopnost