Select Page

Pravila za pridobitev statusa in način prilagajanja šolskih obveznosti

 

Znaks

Srednja šola Zagorje

Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi

t: +386 (3) 56 55 400

f: +386 (3) 56 55 410

ss.zagorje@guest.arnes.si, www.sszagorje.si

 

sszeko

Pravila šolskih obveznosti dijakov, ki se vzporedno izobražujejo ali se pripravljajo na mednarodna tekmovanja, in dijakov, ki so perspektivni ali vrhunski športniki, ureja Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 38/09).

 

Ta pravila urejajo:

− status dijaka kulturnika,

− status dijaka tekmovalca,

− status dijaka perspektivnega športnika,

− status dijaka vrhunskega športnika.

 

Srednja šola Zagorje spodbuja dejavnosti in udeležbo dijakov pri različnih dejavnostih izven šole. Dijak, ki mu odobrimo status športnika ali kulturnika, ima pravico do prilagoditve šolskih obveznosti. Od dijaka, ki mu dodelimo status, pričakujemo, da bo aktivno sodeloval na različnih šolskih prireditvah.

 

1. člen

 

Predlog za pridobitev statusa pisno vložijo dijakovi starši oziroma zakoniti zastopniki ali polnoletni dijak, ustrezno društvo, športni klub ali organizacija in predlogu priložijo tudi ustrezna potrdila. O dodelitvi statusa odloča ravnateljica po pridobitvi mnenja oddelčnega učiteljskega zbora. Pravice in obveznosti dijaka s statusom se določijo z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti in s sklepom o dodelitvi statusa.

 

2. člen

 

Status dijaka kulturnika si lahko pridobi dijak, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavni program, ali aktivno sodeluje v javnem kulturnem društvu.

 

3. člen

 

Status dijaka športnika si lahko pridobi dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in se udeležuje uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez, ali dijak, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z Zakonom o športu (naziv podeli Olimpijski komite Slovenije).

 

 

4. člen

 

Status dijaka tekmovalca si lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, če ga državno strokovno društvo, združenje ali drug pristojni organ uvrsti na ta tekmovanja.

 

5. člen

 

K predlogu za pridobitev statusa je potrebno priložiti:

– za status kulturnika ali umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni

program oziroma potrdilo javnega kulturnega društva,

– za status športnika potrdilo, da je dijak registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da se

udeležuje uradnih tekmovanj te športne zveze, in od kluba potrjen časovni spored treningov in

tekmovanj,

– za status vrhunskega športnika  listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik in časovni spored

treningov in tekmovanj;

– za status dijaka tekmovalca potrdilo državnega strokovnega društva, združenja ali drugega

pristojnega organa, ki organizira ali vodi priprave na tekmovanja iz znanja, da se dijak pripravlja

in sodeluje v uradnem tekmovanju.

 

6. člen

 

Status se praviloma podeljuje na začetku šolskega leta. Vlogo, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba predložiti do 30. septembra v tekočem šolskem letu.

Šola dodeli status za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Status se lahko podaljša v naslednjem šolskem letu, če dijak izpolnjuje pogoje zanj. Vlogo za podaljšanje statusa skupaj z dokazili je potrebno predložiti do roka, določenega v prejšnjem odstavku.

 

7. člen

 

Pravice in obveznosti določi dijaku ravnateljica s sklepom o dodelitvi statusa. Priloga sklepa o pridobitvi statusa je osebni izobraževalni načrt. Z osebnim izobraževalnim načrtom se uredijo:

– obdobja obvezne navzočnosti pri pouku,

– obveznosti dijaka pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,

– način in roki ocenjevanja znanja oziroma izpolnjevanja drugih obveznosti,

– druge medsebojne pravice in obveznosti.

 

8. člen

 

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko ga podpiše ravnateljica, eden od staršev in dijak. Osebni izobraževalni načrt pripravi razrednik v sodelovanju z dijakom v osmih dneh po dodelitvi statusa.

 

9. člen

 

Dijaku status preneha:

– če mu je dodeljen za določen čas,

– na njegovo izrecno željo ali zahtevo staršev dijaka,

– če mu preneha status perspektivnega športnika po zakonu o športu,

– če mu preneha status dijaka šole, v kateri se vzporedno izobražuje,

– če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen,

– če se mu status odvzame.

 

10. člen

 

Dijaku se status odvzame:

– če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, to pa povzroči negativen učni uspeh,

– če na dejavnostih, zaradi katerih je dobil status, deluje proti vzgojni usmeritvi šole in se obnaša

v nasprotju z njo,

– če je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep ukor učiteljskega zbora ali alternativni ukrep premestitve.

 

Mnenje o odvzemu statusa dijaku sprejme učiteljski zbor.

 

11. člen

 

Šola lahko odloči, da dijaku status miruje, če tako želi sam oziroma to predlagajo njegovi starši ali oddelčni učiteljski zbor. Med mirovanjem statusa dijak ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. Status lahko dijaku miruje zaradi:

– dijakovega slabega učnega uspeha,

– bolezni,

– poškodbe,

– ukinitve dejavnosti, s katero se je dijak ukvarjal.

O mirovanju statusa odloči ravnateljica v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

 

12. člen

 

Sklep o dodelitvi statusa, vključno z osebnim izobraževalnim načrtom, je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali. Zoper odločitve v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa je možna pisna pritožba v roku osmih dni po prejemu sklepa.

O pritožbi odloča  pritožbena komisija oziroma komisija za varstvo pravic najkasneje v petnajstih dneh po prejemu pritožbe. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

 

 

Zagorje ob Savi, 1. 9. 2009

Ravnateljica Srednje šole Zagorje

Anica Ule Maček

 

Dostopnost