Select Page

Nadarjeni dijaki – načrt dela 2014/2015

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE

Cesta zmage 5

Zagorje ob Savi

 

 Znaks

 

 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z NADARJENIMI DIJAKI NA SREDNJI ŠOLI ZAGORJE

ŠOLSKO LETO 2014/2015

 

Stana Kovač Hace,

koordinatorica za delo z nadarjenimi dijaki

 

Živa Pirnar,

šolska svetovalna delavka

 

Zagorje ob Savi, oktober 2014

 

  1. OPREDELITEV NADARJENOSTI

 

Sodobna definicija nadarjenosti opredeljuje kot nadarjene tiste dijake, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem, umetniškem ali psihomotoričnem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Definicija poudarja, da med nadarjene ali talentirane štejemo tako tiste z dejansko visokimi dosežki kot tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke.

 

  1. ODKRIVANJE NADARJENIH

 

Po Konceptu vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi v srednjem izobraževanju (2007) odkrivanje nadarjenih v srednjem izobraževanju poteka na tri načine.

 

Prvi način:

 

Oddelčni učiteljski zbor najprej na osnovi dokumentacije, ki jo dijak prostovoljno predloži,

le ugotovi, da je bil dijak prepoznan za nadarjenega že v OŠ ali v drugi srednji šoli ali da je bil že potrjen kot Zoisov štipendist. Šola na strokovno ustrezen način pridobi podatke pomembne za načrtovanje prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela.

 

Drugi način:

 

Če dijak v OŠ ali drugi srednji šoli še ni bil prepoznan za nadarjenega oz. ni bil potrjen kot Zoisov štipendist, poteka postopek odkrivanja na naslednji način.

 

  1. stopnja: Evidentiranje

 

Dijaka kot potencialno nadarjenega lahko evidentira vsak strokovni delavec šole ali se evidentira dijak sam.

 

Kriteriji za evidentiranje so:

 

a) Učni uspeh – dijak dosledno izkazuje odličen splošni učni uspeh ali odličen uspeh pri posameznih predmetih ali strokovnih sklopih.

b) Učiteljevo mnenje ali/in  mnenje mentorja –  ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno izobraževalnim procesom. Posebno pozornost pri presojanju mora posvetiti tistim dijakom, ki kažejo znake nadarjenosti in nimajo odličnega uspeha, ki prihajajo iz socialno depriviranega okolja, drugačnega kulturnega okolja, ali imajo odločbo po zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

c) Tekmovanja – udeležba in odlični rezultati na občinskih, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih.

d) Hobiji – trajnejše aktivnosti, za katere ima dijak močan interes in v katerih dosega  odlične rezultate.

e) Mnenje šolske svetovalne službe – ŠSS oblikuje svoje mnenje na osnovi obstoječe dokumentacije o dijaku ali na osnovi pogovorov s starši, dijakom, z učitelji, knjižničarjem in mentorji interesnih in drugih dejavnosti.

 

V skupino evidentiranih so izbrani tisti dijaki, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. Na osnovi potrditve evidentiranih nadarjenih dijakov, kar opravi oddelčni učiteljski zbor, svetovalna služba izvede individualni razgovor z dijakom in njegovimi starši, pridobi mnenje staršev in pisno soglasje dijaka in staršev za identifikacijo.

 

  1. stopnja: Identifikacija nadarjenih dijakov

 

Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo dijaka in vključuje naslednja merila:

 

a) Test  inteligentnosti, z upoštevanjem slovenskih norm.

 

b) Test ustvarjalnosti, z upoštevanjem slovenskih norm.

 

c) Ocena učiteljev –  učitelji  podajo oceno o evidentiranih  dijakih s pomočjo posebnih

ocenjevalnih pripomočkov, ki  morajo zajemati  posamezno ali več področij:

 

– razumevanje in pomnjenje ter  ustvarjalnost  na določenem učnem področju,

– motiviranost in interesi,

–  voditeljske sposobnosti,

–  telesno-gibalne sposobnosti,

–  oceno izdelkov in vedenja na različnih  poklicnih, strokovnih, umetniških in

drugih področjih.

 

Izbor področij in ocenjevalce določijo posebej za vsakega dijaka.

Za ocenjevanje se lahko izberejo različni metodološko neoporečni instrumenti.

 

Test inteligentnosti in test ustvarjalnosti izvede in ovrednoti usposobljeni psiholog.

 

Kot nadarjeni so identificirani tisti dijaki, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat, kar pomeni: IQ enak 120 ali več oz. 90 percentil ali več. Na ocenjevalnih pripomočkih pa mora dijak  doseči  najmanj 90 odstotkov možnih točk za posamezno področje.

 

Ugotovitev o tem, da je dijak prepoznan za nadarjenega, se sprejme na sestanku oddelčnega učiteljskega zbora, na katerem sodeluje tudi  koordinator za delo z nadarjenimi ter šolska svetovalna služba.

 

  1. stopnja: Seznanitev in pridobitev mnenja staršev

 

Seznanitev in pridobitev mnenja staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi njihovo mnenje. Dijaka in starše seznani z možnostjo oddaje vloge za pripravo programa individualizacije in/ali pedagoške pogodbe.

 

Na  drugi način poteka odkrivanje nadarjenih dijakov kadarkoli so izpolnjeni pogoji za evidentiranje.

 

Tretji način:

 

Če dijak ni bil prepoznan za nadarjenega na prva dva načina, lahko oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju. Dijak mora doseči prva tri mesta na državnem nivoju ali zlato priznanje za določeno predmetno področje ali se uvrstiti na mednarodno tekmovanje. Nadarjenost na področju umetnosti, znanosti, športa, kulture itd. se lahko ugotovi na osnovi vidnega dosežka na državnem ali mednarodnem nivoju. Ustrezna dokazila dijak predloži razredniku.

 

Pri vseh načinih se postopek odkrivanja zaključi s pridobitvijo mnenja staršev o ugotovitvah ter z morebitno vlogo dijaka in staršev za pripravo individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela. Kadar potrebe, želje in interesi dijaka presegajo zapisane možnosti v podzakonskih aktih oz. pravilnikih, dijak in njegovi starši oddajo vlogo za pripravo pedagoške pogodbe.

 

 

 

 

  1. ČASOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2014 / 2015

 

A)    ODKRIVANJE NADARJENIH DIJAKOV

 

Datum Naloga
5. 11. 2014 Pedagoška konferenca-          predstavitev dokumenta Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki na Srednji šoli Zagorje učiteljskemu zboru

–          razredniki naj v svojih razredih povprašajo dijake, če je že kdo v osnovni šoli bil prepoznan za nadarjenega in jih pozovejo, naj prinesejo potrdilo – prvi način odkrivanja (rok za prinašanje potrdil: 3. 11. 2014)

–          povabilo razrednikom in vsem ostalim učiteljem k podajanju predlogov za nadarjene dijake na šoli – drugi način odkrivanja

(rok za oddajo predlogov: 3. 11. 2014)

–          razredniki podajo predloge (ali vprašajo dijake) za odkrivanje nadarjenih po tretjem načinu (uspehi na tekmovanjih).

 

3. 11. 2014 Rok za oddajo potrdil že prepoznano nadarjenih dijakov in oddaja predlogov razrednikov in učiteljev za nadarjene dijake-          sestanki oddelčnih učiteljskih zborov, na katerih učitelji in svetovalna služba oddajo ali predstavijo svoje mnenje o dijaku

–          oddelčni učiteljski zbori potrdijo predloge

 

5. 11. 2014 Oblikovanje seznama že prepoznano nadarjenih dijakov (prvi način) in seznama dijakov, ki bi lahko bili nadarjeni, evidentirani dijaki (drugi način) 
24. 11. 2014 Evidentirani dijaki domov odnesejo obvestila za starše-          obvestilo o poteku odkrivanja nadarjenih dijakov na šoli

–          dovoljenje staršev za vključitev dijaka v testiranje

–          rok za vračilo podpisanih izjav: 27. 11. 2014

 

26. 11. – 3. 12. 2014 Izvedba identifikacije nadarjenih dijakov-          uporaba testa inteligentnosti in testa ustvarjalnosti

–          učitelji podajo oceno o evidentiranih dijakih s pomočjo ocenjevalnih lestvic

–          analiza rezultatov vseh inštrumentov

 

20. 1. 2015 Pedagoška konferenca-          sprejmejo se ugotovitve, ali so evidentirani dijaki prepoznani za nadarjene

 

20. 1. 2015 Informativni sestanek z nadarjenimi dijaki-          predstavitev ponudbe aktivnosti

 

 

 

 

 

 

B)    VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z NADARJENIMI DIJAKI

 

Vsem dijakom želimo omogočiti, da razvijajo svoja močna področja. Iz ponudbe šole si izberejo aktivnosti, ki jih veselijo. Aktivnosti se lahko udeležijo vsi dijaki šole, ne glede na prepoznano nadarjenost.

 

Na šoli dijakom ponujamo naslednje dejavnosti:

 

Nadaljevanje sodelovanja v projektu: Ni me prinesla štorklja. Delavnice se izvajajo preko šolskega leta na osnovnih šolah.

Sodelovanje z nadarjenimi dijaki iz celjske zdravstvene šole.

 

Področje zdravstvene nege

Promocijske dejavnosti šole na  osnovnih šolah in aktivnosti ob svetovnih dnevih.

Aktivno sodelovanje z društvom sladkornih bolnikov.

Tekmovanje Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije na temo Šport za zdravje dihal

Aktivno delo v šolski ekipi prve pomoči ter udeležba na evropskem in regijskem tekmovanju usposobljenosti ekip za prvo.

Priprave na tekmovanje iz zdravstvene nege.

Delavnica s terapevtskimi psi.

 

Področje naravoslovja

Delavnice v povezavi kemija, mikrobiologija.

Priprava dijakov na matematično tekmovanje.

Obisk fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru, dijaki se bodo udeležili predavanj in seminarjev.

Dvodnevni naravoslovni tabor.

 

 

Področje družboslovja

Izdelava mape učnih dosežkov (e-listovnik).

Geološka-paleontološka razstava.

Sodelovanje pri ustvarjanju šolskega časopisa Prelom.

Movie night: branje knjižnega dela, gledanje nadaljevanke, pogovor.

Fonetična delavnica: spoznavanje angleščine po občutku oz. s posluhom za jezik, krepitev občutka za jezik.

Musical: ogled musical v angleškem jeziku.

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje.

Sodelovanje v šolski gledališki skupin.

Obiskovanje gledališkega abonmaja v delavskem domu Zagorje ob Savi.

Branje dodatne leposlovne literature.

Sodelovanje pri pisanju člankov za Zasavski tednik in šolsko spletno stran.

 

 

 

 

 

Dostopnost