Select Page

Šolska pravila o šolskem redu

  

 Znaks ssznapis1 sszeko

                                                                   

Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS št. 60/2010),

ravnateljica Srednje šole Zagorje sprejema sledeča

 

ŠOLSKA PRAVILA O ŠOLSKEM REDU SREDNJE ŠOLE ZAGORJE

 1. člen

(vsebina šolskih pravil)

Vsebina:

 • ­ merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj dijakom,
 • ­  hišni red,
 • ­  način sodelovanja s starši,
 • ­  pravila obveščanja in opravičevanja odsotnosti,
 • ­  upravičene razloge za zamujanje in predčasno odhajanje od pouka,
 • ­  način odločanja o oprostitvi sodelovanja dijaka pri pouku iz zdravstvenih razlogov in način
 •   vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja pri pouku,
 • ­  način obravnave dijaka, ki mu je začasno prepovedana prisotnost pri uri pouka oziroma pouku
 •   določenega dne, in način vključitve dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času začasne prepovedi
 •   prisotnosti pri pouku oziroma pouku določenega dne,
 • ­  pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem,
 • ­  druge pravice, dolžnosti in prepovedi,
 • ­  kršitve in ukrepi za kršitve,
 • ­  način zagotavljanja varnosti in zdravja dijakov,
 • ­  ostala pravila.

 

I. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ DIJAKOM

 

 1. člen

(pridobitev pohval, nagrad in priznanj)

 

Dijak lahko za uspešno delo v šoli in zunaj nje dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje.

Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo na šoli prejme:

 • pohvalo,
 • priznanje,
 • nagrado.

Pohvalo, priznanje ali nagrado lahko predlaga:

 • razrednik,
 • učitelj,
 • mentor dejavnosti,
 • ravnateljica,
 • drug strokovni delavec šole,
 • oddelčna skupnost dijakov.

Pohvala je lahko ustna ali pisna. Dijak je lahko ustno pohvaljen, kadar se izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. Ustno pohvalo izreče razrednik, mentor dejavnosti, učitelj ali ravnateljica javno v oddelku. Izrečeno ustno pohvalo zabeleži razrednik v poročilu za ocenjevalno obdobje.

 1. člen

(stopnje in kriteriji za podeljevanje)

 

Pisna pohvala se lahko dijaku podeli za:

 • pozitiven vzgled v oddelku,
 • pomoč sošolcem na različnih področjih,
 • odličen ali prav dober uspeh in pozitiven odnos do šolskega dela,
 • vzoren obisk pouka,
 • dobro opravljanje funkcije v oddelčni skupnosti,
 • pomoč učitelju pri reševanju problematike v oddelku,
 • iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za izrek pohvale.

Pisno pohvalo podeli dijaku razrednik ob podelitvi spričeval.

Priznanje s knjižno nagrado se lahko dijaku podeli za:

 • uvrstitev v prvo tretjino na državnih tekmovanjih,
 • dosežek, ki uveljavlja šolo na različnih področjih na državnem nivoju,
 • uspešno vodenje ene ali več aktivnosti na šoli,
 • dva ali več razlogov, navedenih v kriterijih za izrek pohvale,
 • prizadevnost ter doseganje pomembnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih v šoli,
 • prizadevnost ter doseganje pomembnih rezultatov pri različnih dejavnostih zunaj šole,
 • doseganje pomembnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih dijakov na različnih področjih znanja,
 • posebej prizadevno in učinkovito delo v šolski dijaški skupnosti,
 • iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za priznanje.

Priznanje s knjižno nagrado podeli dijaku ravnateljica ali razrednik ob podelitvi spričeval.

Nagrada šole se podeli dijaku za:

 • večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri šolskem in obšolskem delu,
 • doseganje pomembnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana za območje občine, regije ali države,
 • večletno prizadevno sodelovanje in doseganje pomembnih rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih,
 • doseganje pomembnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki predstavljajo šolo,
 • večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali dijaški skupnosti,
 • iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za podelitev nagrade.

Nagrado šole podeli dijaku ravnateljica ob podelitvi spričeval.

Vrsto nagrade za posameznega dijaka določi ravnateljica v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Pisne pohvale, priznanja in nagrade se lahko podelijo dijakom izjemoma tudi med šolskim letom. Vsakoleten seznam dijakov, ki so prejeli priznanja ali nagrade, je sestavni del šolske kronike.

II. HIŠNI RED  SREDNJE ŠOLE  ZAGORJE

 

 1. člen

(splošno)

 

S hišnim redom se podrobneje določi pravila, ki jih morajo v prostorih in zunanjih površinah Srednje šole Zagorje upoštevati zaposleni, dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in vsi ostali obiskovalci.

 

 

 1. člen

(pravila)

 

Začetek teoretičnega dela pouka (splošno izobraževalni in strokovno teoretični predmeti) je ob 7.10, začetek praktičnega pouka pa ob 6. uri.

Med odmori so učilnice zaklenjene. Dijaki počakajo na začetek pouka pred učilnico in vstopajo  v učilnico za profesorjem.

Dijaki garderobo in čevlje shranijo v garderobne omarice v pritličju šole. V šolskih prostorih so  preobuti v copate in brez vrhnjih oblačil.

Pri praktičnem pouku, ki se izvaja na šoli, veljajo še dodatna navodila glede predpisane opreme, ki jih predpisuje zdravstvena in delovna zakonodaja, in jih dijaki morajo upoštevati.

Uporaba telekomunikacijskih sredstev med poukom ni dovoljena.

S šolsko stavbo in opremo v njej je zaposlenim in dijakom zaupana velika vrednost. Za nedotakljivost le-teh skrbijo vsi zaposleni in dijaki.

Dijaki so za poškodbe prostorov in opreme disciplinsko in materialno odgovorni.

V pritličju šole je prostor za dežurnega dijaka. Naloge dežurnega so posebej predpisane.

Kajenje v šolskih prostorih, učilnicah za praktični pouk, v telovadnici in pred vhodi v vse šolske prostore je prepovedano. Na zemljišču šole kajenje ni dovoljeno.

Posedovanje in uživanje alkohola ter drog ni dovoljeno. Če profesor meni, da je dijak pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc, o tem obvesti starše.

Igranje kart v šoli ni dovoljeno.

Vsi dijaki skrbijo za čistočo in urejenost šolske okolice.

Na poti v šolo in iz nje se morajo dijaki vesti dostojno.

Dijakom, ki ne bodo upoštevali pravil Hišnega reda SŠ Zagorje, se izreče ukrep v skladu s Šolskimi pravili o šolskem redu Srednje šole Zagorje.

 

III. NAČIN SODELOVANJA S STARŠI

 

 1. člen

(sodelovanje s starši)

 

Razrednik in učitelji sodelujejo s starši na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, lahko pa se dogovorijo tudi za druge oblike sodelovanja. Na naši šoli verjamemo v nujnost dobrega sodelovanja s starši. V ta namen imamo organizirane roditeljske sestanke ter skupne in individualne govorilne ure. Vsak oddelek ima v šolskem letu najmanj dva roditeljska sestanka. Razrednik lahko skliče tudi izredne roditeljske sestanke. Pred tem si mora pridobiti soglasje ravnateljice.

Skupne govorilne ure potekajo enkrat mesečno v popoldanskih urah. Enkrat tedensko ima vsak učitelj govorilno uro za starše. Predvideni termini skupnih govorilnih ur in dnevi individualnih govorilnih ur so objavljeni v šolski publikaciji, na oglasni tabli šole in spletnih straneh šole. Termini individualnih govorilnih ur se spremenijo ob menjavi urnika, običajno v mesecu januarju.

 

 

 

 

IV. PRAVILA OBVEŠČANJA IN OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI

 

 1. člen

(obveščanje o odsotnosti)

 

Starši morajo najkasneje  v treh delovnih dneh od izostanka dijaka od pouka o izostanku obvestiti šolo oziroma razrednika (v nadaljnjem besedilu: razrednik). Obvestilo je lahko pisno (po običajni ali po elektronski pošti) ali telefonsko v zbornico SŠ Zagorje. Učitelj, ki po telefonu sprejme obvestilo o izostanku, ga zapiše v ustrezni zvezek ob telefonu.

Če razrednik v roku iz prejšnjega odstavka ni obveščen o vzroku odsotnosti dijaka od pouka, vzpostavi stik s starši najkasneje v štirih delovnih dnevih od prvega dne odsotnosti. Odsotnost vpiše v dnevnik šolskega dela učitelj, ki uro vodi, ostale odsotnosti pa razrednik. Razrednik obvešča starše o odsotnosti na roditeljskih sestankih, govorilnih urah ob koncu ocenjevalnega obdobja ali na drug način, ki ga dogovori s starši. Odsotnost od ure pouka dovoli učitelj, ki uro vodi. Odsotnost do tri dni dovoljuje razrednik, nad tri dni pa ravnatelj. Starši dajo pisno vlogo najmanj tri dni pred nameravano odsotnostjo. Starši na dogovorjen način pošljejo opravičilo o odsotnosti dijaka razredniku najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu dijaka k pouku.

 

 

V. UPRAVIČENI RAZLOGI ZA ZAMUJANJE ALI PREDČASNO ODHAJANJE OD POUKA

 

 1. člen

(razlogi za upravičeno zamujanje)

 

Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni red javnih prevoznih sredstev, vzporedno izobraževanje in podobno) dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka.

Če razrednik odsotnost iz prejšnjega odstavka dovoli, jo evidentira in o tem obvesti dijaka, starše in oddelčni učiteljski zbor, če je ne dovoli, pa o tem obvesti le dijaka in starše.

 

 

VI. NAČIN ODLOČANJA O OPROSTITVI SODELOVANJA PRI POUKU IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV IN NAČIN VKLJUČITVE DIJAKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO  V ČASU OPROSTITVE SODELOVANJA PRI POUKU

 

 1. člen

(oprostitev sodelovanja pri pouku)

 

Starši lahko zaprosijo šolo za oprostitev sodelovanja dijaka pri pouku določenega predmeta. O prošnji, ki ji je potrebno priložiti dokazila z navodili zdravnika, odloči ravnatelj.

Dijaka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta, lahko šola vključi v druge oblike dela.

Dijaka, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega predmeta, učitelj na podlagi navodil zdravnika individualno usmerja v oblike dela, ki ne ogrožajo njegovega zdravja.

Razrednik v predpisani dokumentaciji evidentira vrsto in trajanje oprostitve sodelovanja pri pouku in o tem obvesti oddelčni učiteljski zbor.

Dijaki, ki so oproščeni sodelovanja pri urah športne vzgoje, morajo biti prisotni pri izvedbi teh ur, beleži se tudi njihova odsotnost od pouka. Če so ure športne vzgoje na začetku ali na koncu pouka, jim učitelj športne vzgoje, ki uro vodi, lahko dovoli izostanek od pouka. V tem primeru se njihova odsotnost ne beleži v dnevnik.

 

 

VII. NAČIN OBRAVNAVE DIJAKA, KI MU JE ZAČASNO PREPOVEDANA PRISOTNOST PRI POUKU

 

 1. člen

(začasna prepoved prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih)

 

Dijaku se prepove prisotnost pri uri pouka oziroma pouku določenega dne v primeru:

 • neprimernega odnosa do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi,
 • neprimernega odnosa do šolskega in drugega premoženja,
 • posedovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,
 • neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
 • onemogočanje normalnega poteka pouka, če izrazito moti učitelja, da ne more kakovostno nadaljevati z uro.

 

Dijaku se začasno prepove prisotnost pri pouku, ko je nevaren sebi in drugim (okolici).

Strokovni delavec, ki vodi dejavnost, pri kateri se dijaku prepove prisotnost, pospremi dijaka do ravnatelja, pomočnice ravnatelja, svetovalne službe ali vzpostavi stik s starši. Preden pospremi dijaka iz razreda ali kadarkoli bi moral učitelj zapustiti razred, mora poskrbeti za nadzor nad ostalimi dijaki, tako da reditelju, predsedniku razredne skupnosti ali drugemu dijaku poveri nadzor in glede na okoliščine dijakom za ta čas naloži zaposlitev.

Dijak, ki mu je bila izrečena prepoved obiskovanja pouka, se v tem času lahko vključi v druge dejavnosti ali programe znotraj ali zunaj zavoda (npr. pomoč v knjižnici, tajništvu, tehničnih službah, sodelovanje s svetovalno službo, centrom za socialno delo in drugimi institucijami). Način vključitve v drugo delo v primeru prisotnosti pri uri ali pouku določenega dne določi strokovni delavec, ki je prepoved izrekel.

Dijak, kateremu je bil izrečen ukor učiteljskega zbora, ne more prisostvovati aktivnostim, ki se izvajajo v tujini (športni tabori, ekskurzije, izmenjave dijakov). Za takega dijaka se organizirajo druge oblike dela.

 

 

VIII. PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S PODATKOVNIM IN TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM

 

 1. člen

(uporaba  telekomunikacijskih naprav)

 

Dijaki morajo imeti  pri pouku in drugih dejavnostih izključene naprave za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.

V primeru, da dijak kljub opozorilom strokovnega delavca ne preneha uporabljati naprave za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem, mu strokovni delavec napravo odvzame in jo do konca pouka shrani v tajništvu ali svetovalni službi.

V primeru, da dijak neupravičeno uporablja naprave za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem med pisnim ali drugim ocenjevanjem znanja, se to šteje  kot kršitev pravil v zvezi z ocenjevanjem znanja, za kar dijak lahko dobi negativno oceno oziroma se prekine ocenjevanje znanja.

IX. DRUGE PRAVICE, DOLŽNOSTI  IN PREPOVEDI

 

 1. člen

(odškodninska odgovornost dijakov)

Dijaki skrbijo za red in čistočo v vseh prostorih, kjer se odvija pouk. Stole in mize lahko prenašajo le z dovoljenjem učitelja. Nastalo škodo morajo reditelji takoj javiti razredniku oziroma dežurnemu učitelju. Vse stroške škode, povzročene namerno ali iz malomarnosti, plača povzročitelj. Če škodo ali povzročitelja sošolci prikrivajo, poravnajo škodo vsi v oddelku.

 

 1. člen

(vzdrževanje prostorov, opreme in šolskega inventarja)

 

Za vzdrževanje higiensko-sanitarnega režima v učilnicah, po hodnikih in straniščih so odgovorni vsi dijaki in vsi delavci šole.

Posedanje po mizah, po tleh, na stopnicah in stopniščnih ograjah ni dovoljeno.

Nagibanje in metanje predmetov skozi šolska okna ter sedenje na okenski policah ni dovoljeno.

Smeti so dijaki dolžni odlagati samo v koše.

Namerno uničevanje šolskega inventarja, pisanje po klopeh, stolih, stenah in straniščih je prepovedano.

Popisane klopi in stole so dijaki dolžni občasno očistiti.

 

 

 1. člen

(dejavnosti na začetku pouka)

 

Dijaki počakajo učitelje pred učilnicami. V kolikor učitelja deset minut po zvonjenju ni, sta reditelja dolžna to sporočiti pomočniku ravnateljice ali v tajništvo.

Dijak, ki mora oditi od pouka iz opravičljivih razlogov, na začetku pouka prosi za dovoljenje učitelja, ki ima tisto uro pouk v razredu.

 

 1. člen

(dežurstvo dijakov)

 

Navodila za opravljanje dežurstva:

­   Dijaki morajo dežurati po razporedu.

­   V začetku dežurstva prevzame dežurni dijak zvezek dežurstva pri hišniku.

­   Če so na dan, ko bi morali dežurati, odsotni, to nalogo opravijo ob vrnitvi v šolo. Odsotnega dijaka nadomesti naslednji dijak po abecednem seznamu.

­   Pri dežurnem  dijaku se ne smejo zadrževati drugi dijaki.

­   Svoje delo so dolžni opravljati vestno in odgovorno.

­   Dežurni dijak je odgovoren dežurnemu učitelju.

­   V primeru večjih kršitev dežurnega reda  šola dijaku izreče vzgojni ukrep.

­   V zvezku dežurstva se vodi evidenca dežurnih dijakov.

­   Dežurni dijak prevzame obrok 15 minut pred začetkom odmora za malico oziroma ko ga k prevzemu napoti dežurni učitelj na hodniku.

 

Naloge dežurnega dijaka:

­   Skrbi  za red in disciplino na šoli.

­   Pozdravlja zunanje obiskovalce, jih usmerja in zapiše v zvezek dežurstva.

­   Skrbi, da med poukom na hodnikih nihče ne moti pouka.

­   V nujnih primerih na željo staršev po odobritvi ravnateljice ali njene namestnice pokliče dijaka iz razreda.

­   Vse probleme in nepravilnosti zabeleži  v zvezek dežurstva.

­   Po glavnem odmoru očisti hodnike.

­   Raznaša okrožnice in obvestila po razredih.

­   Po potrebi zapira vhodna vrata in vrata učilnic.

­   Opozarja dijake na vzdrževanje reda in čistoče v šoli ter šolski okolici.

­   Dežurstvo dijak prične ob 7.10 in zaključi ob 13.10 ne glede na urnik svojega oddelka.

­   Pri urah napovedanega ocenjevanja je dežurni dijak dolžen prisostvovati. O tem mora obvestiti dežurnega učitelja in si priskrbeti ustrezno nadomeščanje. Zamenjavo mora zabeležiti v zvezek dežurstva.

 

 1. člen

(dolžnosti rediteljev)

 

Za red v učilnicah in drugih šolskih prostorih so še posebej odgovorni reditelji.

Razrednik vsak teden določi in na ustrezno mesto v dnevnik vpiše imeni dveh dijakov, ki opravljata naloge rediteljev.

Reditelji se določajo po abecednem vrstnem redu priimkov dijakov. V kolikor reditelja nista prisotna pri pouku, lahko učitelj, ki uro vodi, določi dva druga dijaka, ki bosta med njegovo šolsko uro opravljala naloge rediteljev.

V primeru neizpolnjevanja ali slabega izpolnjevanja rediteljskih dolžnosti sta lahko ista dijaka reditelja tudi več tednov zapored

Naloge rediteljev:

­   V času odsotnosti učitelja skrbita za red in disciplino. Če rediteljev ni, je za varnost in red odgovoren predsednik razreda oziroma njegov namestnik.

­   Na začetku šolske ure reditelja javita odsotne dijake ter po potrebi prižgeta luči in prineseta kredo.

­   Po zaključku učne ure pobrišeta tablo, poravnata klopi in pospravita smeti.

­   Pomočniku ravnatelja ali v tajništvo javita morebitno odsotnost učitelja deset minut po zvonjenju.

­   Dežurnemu učitelju, ki nadzoruje red in disciplino, razredniku ali svetovalni službi javita kršitve hišnega reda med odmori.

­   Opravljata druge naloge, ki jima jih naložijo ravnateljica ali učitelji.

 

 

 1. člen

(dežurstvo učiteljev)

 

Ena od nalog vseh strokovnih delavcev na Srednji šoli Zagorje je tudi dežurstvo.

Vsak učitelj je dežuren po razporedu, ki ga pripravi vodstvo šole.

Ime in priimek dežurnega učitelja sta objavljena na oglasni tabli zbornice in šole.

 

Naloge dežurnega učitelja:

­  Med odmori in prostimi urami preverja delo dežurnega dijaka ter mu po potrebi daje dodatna navodila.

­  Med odmori spremlja vedenje dijakov.

­  Nadzira red v šolskih prostorih in v času glavnega odmora v okolici šole.

­  Ukrepa v primeru ogroženosti dijakov in premoženja.

­  Zagotovi nujno pomoč, kadar je to potrebno (policija, gasilci, medicinska pomoč).

­  V primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma kršitev hišnega reda, dežurni učitelj svoja opažanja in pripombe vpiše v zvezek dežurstva učiteljev.

Poleg dežurnih strokovnih delavcev so za varovanje zadolženi vsi ostali delavci šole.

 

 

X. KRŠITVE IN UKREPI ZA KRŠITVE

 

18. člen

(lažje kršitve)

Lažje kršitve so:

­   neprimeren odnos do pouka,

­   neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi,

­   neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja,

­   kajenje,

­   nedovoljena uporaba mobilnega telefona,

­   do 10 ur neopravičene odsotnosti od pouka.

 

 1. člen

(težje kršitve)

Težje kršitve so:

­   ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin razrednika,

­   samovoljna prisvojitev tuje stvari,

­   ponarejanje,

­   žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi,

­   posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev,

­   neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,

­   namerno poškodovanje šolskega ali drugega premoženja,

­   uporaba mobilnega telefona med poukom,

­   neupoštevanje navodil profesorja pri ustnem in pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja,

­   od 10 do 20 ur neopravičene odsotnosti od pouka.

 

 1. člen

(najtežje kršitve)

Najtežje kršitve so:

­   ponavljajoče istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep,

­   psihično ali fizično nasilje,

­   uživanje alkohola ali drugih drog in prisotnost pri pouku pod vplivom alkohola ali drugih drog,

­   posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog,

­   ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije,

­   samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti,

­   posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,

­   neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je in kar bi lahko povzročilo težjo telesno poškodbo ali večjo materialno škodo,

­   namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja,

­   neopravičena odsotnost od pouka več kot  35 ur v šolskem letu oziroma v sorazmernem deležu  pri krajši organizaciji pouka v šolskem letu.

 

 1. člen

(vzgojni ukrepi)

Vzgojni ukrepi so:

­   opomin (do 5 neopravičenih ur),

­   ukor razrednika (od 6 do 10 neopravičenih ur),

­   ukor oddelčnega učiteljskega zbora (od 11 do 20 neopravičenih ur),

­   ukor učiteljskega zbora (od 21 do 30 neopravičenih ur),

­   pogojna izključitev (od 31 do 35 neopravičenih ur),

­   izključitev (nad 35 neopravičenih ur).

 

 1. člen

(alternativni ukrepi)

Alternativni ukrepi so:

­   pobotanje oziroma poravnava,

­   poprava škodljivih posledic ravnanja,

­   opravljanje dobrih del,

­   premestitev v drug oddelek (v nadaljnjem besedilu: premestitev),

­   pomoč dobrodelnim organizacijam,

­   urejanje šole in njene okolice,

­   pomoč uporabnikom, varovancem in drugim osebam v javnih socialnih in humanitarnih institucijah.

 

 

X. NAČIN ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV

 

 1. člen

(zdravstveno varstvo)

 

Šola je dolžna sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva dijakov, zlasti pri izvedbi obveznih zdravstvenih pregledov in obveznih cepljenj dijakov.

V času pouka nudi dijakom nujno zdravniško pomoč ZD Zagorje, in sicer vsak dan od 7.00 do 19.00. V ostalih primerih se morajo obračati na svoje osebne zdravnike, ki dijakom izdajo opravičila za daljšo odsotnost od pouka  ali morebitno oprostitev od pouka športne vzgoje.

 

 1. člen

(varnost in zdravje dijakov pri šolskem delu)

 

V primeru poškodbe, nenadne slabosti ali bolezni dijaka med poukom oziroma pri drugih šolskih dejavnostih učitelj poskrbi za dijaka, tako da mu nudi prvo pomoč in ga po potrebi pospremi v ustrezno zdravstveno ustanovo ter o tem takoj obvesti starše. V primeru poškodbe zaradi nasilnih dejanj obvesti tudi policijo. Učitelj napiše zapisnik o dogodku in ga odda ravnateljici.

Šola skrbi za varnost in zdravje dijakov z upoštevanjem normativov, standardov in drugih predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, od dijakov pa zahteva ustrezno opremo pri praktičnem izobraževanju, športni vzgoji in drugih dejavnostih.

Dijaki morajo imeti pri praktičnem pouku ustrezno delovno oblačilo. Če dijak nima predpisane opreme, ga učitelj, ki to uro vodi, evidentira in dijaka ustrezno zaposli.

Dijaki morajo imeti pri športni vzgoji ustrezno opremo. Dijaka, ki nima ustrezne športne opreme, učitelj, ki to uro vodi, evidentira in dijaka ustrezno zaposli.

Učitelj ne sme poslati dijaka iz prostora, če ne zagotovi nadzora nad njim.

Učitelji se morajo ustrezno odzvati na pripombe, opazke in dejanja, ki spodbujajo nestrpnost, nasilje.

Šola ne odgovarja za morebitne kraje osebne garderobe, nakita, mobilnih telefonov in denarja, zato naj dijaki ne nosijo dragocenih  predmetov ali večjih vsot denarja v šolo.

Če dijak v času pouka šolo zapusti brez dovoljenja, jo zapusti izključno na lastno odgovornost.

V času ponavljanja pisnega preverjanja se dijakov ne spušča iz razreda, razen zadnjo in prvo uro.

Dijaki morajo v šoli, če obstaja nevarnost poškodbe, upoštevati vse varnostne ukrepe, ki jih določa pravilnik o varstvu pri delu. Za nesreče, ki bi se zgodile zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov, odgovarja dijak sam.

 

 1. člen

(pravila na ekskurzijah in dejavnostih izven šole)

 

Na ekskurzijah, športnih dnevih, prireditvah morajo dijaki upoštevati  določila hišnega reda in izpolnjevati navodila vodij oziroma učiteljev spremljevalcev.

V primeru, ko učitelj spremljevalec sumi, da dijak poseduje nedovoljena sredstva, ima pravico pregledati njegovo osebno prtljago. O tem obvesti starše.

Neupoštevanje določb iz pravilnika o varstvu pri delu oziroma navodil učiteljev spremljevalcev se pri izreku vzgojnega ukrepa šteje kot težja, lahko pa tudi kot najtežja  disciplinska kršitev. O teži posameznega prestopka odločijo učitelji, vodje in učitelji spremljevalci posamično.

 

 

XI. OSTALA PRAVILA

 

 1. člen

(odmori)

 

Glavni odmor poteka v dveh delih, in sicer  od 10.25 do 10.45 ure ter od 11.15 do 11.35 ure.

V tem času imajo dijaki organiziran topel obrok v dveh skupinah. Med glavnim odmorom dijaki zapustijo učilnice in gredo na šolsko dvorišče ali pa so na šolskih hodnikih.

Odmori med šolskimi urami trajajo 5 minut in so namenjeni zamenjavi učilnic.

 

 

 1. člen

(prostori za sprejem obiskovalcev)

 

Uradna prostora za sprejem obiskovalcev sta tajništvo šole v času uradnih ur in prostor šolske svetovalne službe. V druge prostore smejo obiskovalci vstopati samo v spremstvu zaposlenih.

 

 

 1. člen

(obveščanje dijakov)

Šola uporablja oglasno desko, ozvočnice in okrožnice za posredovanje informacij dijakom.

Uradna obvestila, pomembna za dijake, nadomeščanja manjkajočih učiteljev in zamenjave učilnic, so objavljena na zaslonu v I. in II. nadstropju oziroma poleg tajništva šole.

Na spletne strani šole so objavljena vsa pomembna obvestila o organizaciji dela šole, urnikih, nadomeščanjih …

 

 

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 60/23. 7. 2010 in je v veljavi od 1. oktobra 2010.

 

Šolska pravila o šolskem redu Srednje šole Zagorje je sprejela ravnateljica, na podlagi mnenja učiteljskega zbora (24. 3. 2015), sveta staršev (15. 4. 2015) in dijaške skupnosti (2. 4. 2015), in so v veljavi od 15. 4. 2015.

Zagorje ob Savi, 15. 4. 2015

 

 

Aljaša Urbanija,

ravnateljica

 

Dostopnost